Logo 1 pilchhat

מאגר מידע המנוהל בידי יחיד

מאגר המידע שלכם נחשב למאגר יחיד ולכן חלות עליו רק חלק מתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

נשמח להיות בקשר!

למידע על הפתרון של PIL לניהול מאגרי מידע לחץ כאן

PIL