מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות להלן תחול על מערכת החיפוש וניהול הרגולציה וכן על האתר של פיל מרקטפלייס בע”מ (להלן בהתאמה: “מערכת פיל“, “האתר” ו- “החברה“). מערכת פיל והאתר ייקראו יחד “השירותים“.

השימוש במערכת פיל כפוף לתשלום ואילו השימוש באתר חופשי. “משתמש” לעניין מדיניות פרטיות זו הינו כל מי שמשתמש באילו משירותי החברה.

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותים, ולהלן מפורטת מדיניותנו בדבר ביקור משתמש, המידע המגיע לידינו, השימוש בו והשמירה עליו כאשר את/ה משתמש/ת בשירותים.

החברה תהיה זכאית לשנות או לעדכן את הוראות מדיניות פרטיות זו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה.

הסכמה למדיניות הפרטיות

אנא קרא/י בעיון את מדיניות הפרטיות.

בעצם הכניסה והשימוש בשירותים המוצעים על ידי החברה, הינך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראת והבנת את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן וכי הינך מסכים/ה לכלל התנאים המפורטים בה. מובהר כי אם אינך מסכים/ה לאי אילו מתנאי מדיניות הפרטיות, הנך מחוייב/ת, באופן מיידי, להימנע מכניסה ו/או התחברות ו/או שימוש בשירותים.

1. פרטים אישיים

במהלך ההתחברות לשירותים הינך נדרש/ת להעביר לחברה פרטים אישיים כחלק מהליך הרישום. יובהר כי אינך חייב/ת להעביר לחברה פרטים אלה אך בלעדיהם לא תוכל/י להירשם לשירותי החברה. עוד יובהר כי מידע כאמור יישמר ויתועד והחברה תהיה רשאית לעשות בו שימוש.

2. איסוף ושימוש במידע

לצורך תחזוקה, ניהול ושיפור השירותים, החברה אוספת מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות, איתור ליקויים טכניים ובחינת ביצועי מערכת פיל. איסוף זה נעשה בעזרת “עוגיות” (cookies) וכן באמצעי איסוף שוטפים נוספים. את/ה יכול/ה בכל עת לבטל את השימוש ב”עוגיות”, ולשלוט בזרימת המידע ב”עוגיות”. במידע הנאסף במהלך הפעלת השירותים לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים, ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט.

במידה שאת/ה, מרצונך ומיוזמתך, תפנה/י אל החברה באמצעות האתר ו/או באמצעות אמצעי התקשרות אחר הנובע ממנו, לרבות דוא”ל, הודעת “WhatsApp” ו/או כל אמצעי אחר, ותמסור/רי לנו מידע מסוים אודותיך, ייתכן ומידע כאמור יישמר ויתועד והחברה תהיה רשאית לעשות בו שימוש לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך טיפול בפנייתך.

 

3. שמירה על פרטיות

החברה אינה אוספת מידע באמצעות השירותים אודות קבצים ותוכנם במחשב המשתמש מבלי שינדב זאת המשתמש מרצונו החופשי. השירותים אינם פונים ו/או ניגשים למידע השמור במחשב המשתמש, אלא אם הוזנו נתונים לשירותים באופן יזום ו/או נשלחו נתונים כאמור על ידך מרצון חופשי לרבות באמצעות שליחת מידע אחר.

הינך מצהיר/ה בזאת כי את/ה מבין/ה ומודע/ת לכך שאינך מחויב/ת למסור מידע כללי או מידע אישי, ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי, באופן עצמאי וולונטרי ובדעת צלולה, מתוך רצון לקבל שירותים מאיתנו ו/או מי מטעמנו ו/או מידע ו/או דיוור ישיר ו/או הודעות כמפורט במסמך זה ובהסכמתך בלבד.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע המוחזק אצלה ו/או אצל מי מטעמה לכל מטרה בהתאם למטרות להלן:

א. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצורך פניה אל המשתמש, ומסירת מידע שיווקי נוסף לגבי החברה ו/או שירותים הניתנים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות באמצעות אמצעים דיגיטליים, הודעות SMS, הודעות WhatsApp, מערכות דיוור ישיר ומערכות חיוג אוטומטי.

ב. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצורך טיפול בפנייה של המשתמש.

ג. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצורך תפעול מערכת פיל, שדרוגה והתאמתה (פרסונליזציה) לרבות הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי כמפורט מעלה.

ד. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצורכי בקרה ואבטחת המידע.

ה. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצרכים משפטיים.

ו. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לכל מטרה אחרת כמפורט במדיניות פרטיות זו או במסמך תנאי השימוש של החברה.

4. מסירת מידע

החברה לא תעביר את פרטייך לשימושם של צדדים שלישיים כאלה ואחרים למעט במקרים הבאים:

א. לספקי משנה של החברה בכל הקשור בהפעלת השירותים כגון: נותני שירות סליקה ונותני שירות ענן.

ב. בכל מקרה בו תפר/י את הוראות תנאי השימוש בשירותים או תבצע/י פעולות הנוגדות את הדין.

ג. בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת פרטייך עשויים למנוע נזק לך או לצד שלישי.

ד. בכל מקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין החברה.

ה. ככל והחברה תקבל צו שיפוטי המורה לה להעביר את פרטייך.

5. עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. אדם שעיין במידע המוחזק עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל גב’ מורלי דורי באמצעות דואר אלקטרוני: service@globalpil.com  או בדואר רגיל אל כתובת החברה: ת.ד. 123 הרצליה 4610101.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, את/ה זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.