Logo 1 pilchhat

בעלי מאגר מידע:
לא בטוחים מהי רמת האבטחה של המאגר?
תנו לנו לעזור לכם.

בתהליך השלמת השאלון ניתן לאבחן מהי רמת האבטחה של מאגר המידע שלכם בהתאם להגדרות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע”ז-2017.

להגדרת רמת האבטחה יש השלכה על חובות אבטחת המידע החלות עליכם והיא תקבע את תכנית העבודה שלכם לעמידה בהוראות הרגולציה של הפרטיות בישראל. 

לבדיקה ועיון בהגדרות חשובות לפני שמשלימים את השאלון לחצו כאן.

לצורך השימוש במחשבון PIL יש להשלים את פרטי ההתקשרות ולאשר קבלת דיוור מ-PIL:
לצורך חישוב רמת האבטחה הנדרשת יש לענות על שאלון קצר.
עם השלמת השאלון, תשלח הודעה לכתובת המייל שלך ובה תפורט רמת האבטחה הנדרשת בהתאם למידע שיימסר.
בואו נתחיל
בהתאם למענה שלך, במאגר המידע יש 10-100 בעלי הרשאת גישה.
יש לוודא כי בחישוב מספר בעלי ההרשאה נכללו גם המחזיקים במאגר המידע.
כל מחזיק במאגר המידע ייספר כמורשה גישה אחד ויחיד, בהתעלם ממספר בעלי ההרשאה שיש לאותו מחזיק.
לתיקון המענה יש לבחור "הקודם", או לבחור ב "המשך"
קיבלנו את כל המידע הדרוש, לחץ לחישוב רמת האבטחה
אין שאלות נוספות בשלב זה