צ'קליסט לדוגמה- אישור ביטוח

עבור חברת ביטוח וסוכנות ביטוח

ביטול או שינוי לרעה של פוליסה רק לאחר הודעה בכתב למקבל האישור

ההסדרה

תיקון חוזר אישור קיום ביטוח

הסעיף

('ז)3

מהות החובה

ז) הנפיקה חברת ביטוח אישור ביטוח מסוים, לא תבטל או תשנה את פוליסת הביטוח לרעת מבקש האישור, אלא אחרי ששלחה למי שהנפיקה עבורו את האישור, הודעה בכתב בדבר השינוי או הביטול, לפי העניין, בהתאם למועדים שנקבעו באישור הביטוח

תחום בארגון

הנהלה

מתן אישור על הסכמה לעריכת ביטוח לבקשת מועמד לביטוח

ההסדרה

תיקון חוזר אישור קיום ביטוח

הסעיף

(ג1)3

מהות החובה

ג1) ביקש מועמד לביטוח לקבל מחברת ביטוח אישור על הסכמה לעריכת ביטוח תשלח חברת הביטוח למועמד לביטוח, אישור בהתאם לנוסח הקבוע בנספח א’ או ב’, באמצעי דיגיטלי או באמצעות הדואר, בהתאם לבחירת המועמד לביטוח.

תחום בארגון

שירות לקוחות

מתן אישור ביטוח מסוים לבקשת המבוטח

ההסדרה

תיקון חוזר אישור קיום ביטוח

הסעיף

(ג)3

מהות החובה

ג) ביקש מבוטח מחברת הביטוח לקבל אישור ביטוח מסוים, תשלח חברת הביטוח למבוטח אישור בהתאם לנוסח הקבוע בנספח א’ או ב’, באמצעי דיגיטלי או באמצעות הדואר בהתאם לבחירת המבוטח, לא יאוחר מ-15 ימים ממועד הבקשה.

תחום בארגון

שירות לקוחות

מתן אישור ביטוח כללי לפוליסה לבקשת המבוטח

ההסדרה

תיקון חוזר אישור קיום ביטוח

הסעיף

(ב)3

מהות החובה

ב) הפיקה חברת ביטוח פוליסת ביטוח למבוטח וביקש המבוטח לקבל אישור ביטוח כללי אודות הפוליסה שהונפקה, תשלח חברת הביטוח למבוטח אישור בהתאם לנוסח הקבוע בנספח א’ או ב’, באמצעי דיגיטלי או באמצעות הדואר בהתאם לבחירת המבוטח ובהתאם לסוג הביטוח שהונפק, לא יאוחר מ-7 ימים ממועד הבקשה

תחום בארגון

שירות לקוחות

מתן אישור ביטוח כללי לפוליסה לבקשת המבוטח

ההסדרה

תיקון חוזר אישור קיום ביטוח

הסעיף

(א', ד-ו)3

מהות החובה

א) הפיקה חברת ביטוח פוליסת ביטוח למבוטח, לא תנפיק אישור או התחייבות הנוגעים לפוליסה אלא בהתאם להוראות חוזר זה

ד) חברת ביטוח או סוכן ביטוח לא ישנו את נוסח הנספח

ה) אישור ביטוח מסוים ואישור ביטוח כללי לא יסתרו את הקבוע בפוליסת הביטוח ולא יכללו הוראות שאינן תואמות להוראות הפוליסה

ו) חברת ביטוח רשאית לקבוע תת-גבול אחריות באישור ביטוח מסוים ביחס למבקש אישור מסוים וכן לוותר על חריגים וסייגים הקבועים בפוליסת הביטוח בהתאם לרשימה הסגורה הקבועה בנספח ד’; קבעה חברת ביטוח תת-גבול אחריות ביחס למבקש אישור מסוים או ויתרה על חריגים הקבועים בפוליסת הביטוח, תעדכן בהתאם את פוליסת הביטוח ודף פרטי הביטוח, לפי העניין, ותשלח את נוסחם העדכני למבוטח, באמצעי דיגיטלי או באמצעות הדואר, בהתאם לבחירת המבוטח

תחום בארגון

הנהלה