Logo 1 pilchhat

רמת אבטחה בסיסית

מאגר המידע שלכם מוגדר כמאגר מידע ברמת אבטחה בסיסית בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) התשע”ז 2017 והמידע שסרתם במהלך מילוי השאלון.

רוצים לדעת מה החובות המוטלות עליכם בהתאם לרמת אבטחה זו ואיך ליישם אותן?

מוזמנים לתאם הדגמה של פתרון הפרטיות המלא של PIL בליווי מקצועי של עו”ד חיים רביה

למידע על הפתרון של PIL לניהול מאגרי מידע לחץ כאן

שמחנו לעמוד לשירותכם, צוות PIL