כשהתותחים רועמים הרגולציה מתעדכנת

מורלי דורי מנכ”לית ומייסדת Global PIL

 

רשות שוק ההון פרסמה שורה של שינויי רגולציה אשר יחולו על חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

רשות שוק ההון פרסמה ביום 17 לאוקטובר שני מסמכי רגולציה – האחד מכתב אשר נשלח לגופים מוסדיים באמצעות המייל הקובע שורה של צעדים שעל הגוף המוסדי לנקוט. השני, טיוטת חוזר הוראות לשעת חירום, אשר למעשה קובעת סדרה של שינויים בכ-14 חוזרי רגולציה שונים. מאמר זה יוצא מנקודת הנחה שהטיוטה תפורסם כחוזר ללא שינויים נוספים ומפרט את כל שינויי הרגולציה אשר פורסמו ונוגעים לגופים מוסדיים.

באופן שאינו מאפיין את רשות שוק ההון, חלק מהשינויים אינם מהווים דרישה של ממש, אלא כפי שמוגדר במסמך הגדרת “ציפיות” של הרשות. מעניין יהיה לראות מה יהיה כוחה של “ציפיות” אלו על יישומן בפועל על ידי הגופים המוסדיים. יתרה מזו, יהיה מעניין לראות כיצד תפעל רשות שוק ההון בהמשך ביחס להגדרות אלו ל”ציפיות” בכל הקשור לתלונות אשר עשויות להיות מוגשות עקב אי יישום “ציפיות” אלו.

במאמר זה נעשתה חלוקה של השינויים בהתאם למהותם, לתחום הביטוח ולהשפעה הישירה שלהם על חוסכים וחוסכות, מבוטחים ומבוטחות, במטרה לסייע ולמקד את הקורא.ת רק במה שרלוונטי עבורו.ה:

 1. התאמת השירות לתקופת החירום
  • זמינות ורציפות השירות ללקוחות – יש לשקול הקמת מוקד ייעודי לניזוקים באופן ישיר מהאירועים. יש לפרסם לציבור, לרבות באמצעות האתר מידע עדכני אודות ערוצי השירות הזמינים וכל מידע רלוונטי שיסייע ללקוחות. יש להנגיש המידע בכל הערוצים הרלוונטיים הקיימים – אפליקציה, הודעות SMS, מוקד טלפוני, סוכניםוכו’. יש להציג לציבור תמונת מצב עדכנית לרבות עיכובים או שיבושים צפויים.
  • מענה דחוף לפניות לקוחות אשר נפגעו או שבני משפחותיהם נפגעו – לרבות צורך בקבלת תגמולי ביטוח, משיכת כספים, הקפאות ביטוח וכיו”ב. נדרש לקובע נהלים מיוחדים לתקופה זו.
  • גביית פרמיה – מצופה כי חברת הביטוח תאפשר בתקופת הלחימה סיוע והקלה על האוכלוסייה בעניין גביית פרמיה (דמי ביטוח) למבוטחים במילואים, מבוטחים אשר פונו מביתם, או מבוטחים שמי ממשפחתם נעדר.
 2. פתרונות ביטוח למבוטחים לתקופת חירום – ביטוח כללי
  • השבתת פוליסת ביטוח – אפשרות השבתת ביטוח רכב רכוש, דירה, עסק ואחריות צד שלישי וביטוח תאונות אישיות (פרט בלבד ולתקופה של עד שנה). זוהי הוראה חדשה ונכון לעתה יש לאפשר זאת למבוטחים עד ליום 1.1.24 או תום הכרזת מצב מיוחד בעורף.
  • חידוש ביטוח ללא יצירת קשר עם המבוטח – עד להיום ההוראות אפשרו לחברות ביטוח לחדש ביטוח של מבוטח אשר טרם התקבל ממנו הסכמה לחדש את הביטוח, אך לא ליותר מ-21 יום. מגבלה זו הוסרה וכעת, בהתאם לשיקול חברת הביטוח, ניתן לחדש את הביטוח, לכאורה לתקופת הביטוח המלאה. לסוגי הביטוח- רכב רכוש, דירה וביטוח תאונות אישיות (פרט בלבד ולתקופה עד שנה).
  • חידוש ביטוח רכב חובה – “מצופה” מחברות הביטוח לפעול בכל דרך לחידוש הכיסוי הביטוחי לרכב חובה למבוטחיהן אם לא הצליחו ליצור קשר עם המבוטח לחידוש הביטוח.
  • ביטול פוליסה בשל אבדן רכוש מבוטח – במקרה של נזק לרכוש המבוטח בשל המלחמה, הפוליסה תתבטל ממועד הנזק לרכוש והמבוטח יהיה זכאי להחזר פרמיה.

 

 1. פתרונות והקלות ללווים ולחוסכים
  • הלוואות לעמיתים ומבוטחים – יש לשקול מתן הקלות במקרים מתאימים, לרבות דחיית תשלומי הלוואות (תוך גילוי מלא של ההשלכות השונות הנובעות מדחיית תשלומים) או הקפאת הליכי גבייה לתקופה מוגדרת. יובא בחשבון ענייניהם של כלל העמיתים או המבוטחים וניהול הסיכונים של הגוף המוסדי.
  • ביצוע פעולות בכספי חיסכון ארוך טווח – הקפדה יתרה על הוראות החוזרים הרלוונטיים בנוגע לפעולות בחיסכון הפנסיוני, לרבות תשלו קצבאות, העברת כספים בין קופות גמל, תשלום תגמולי ביטוח וביצוע פדיונות. יש לעשות מאמצים להשלמת הליכי הצטרפות שהחלו ולפעול בשיקול דעת במקרה שלא הושלמה ההצטרפות בהתאם לנסיבות.
 2. הקלות לתפעול הגוף המוסדי – קשור למבוטחים/ חוסכים
  • משלוח דוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים – דחיית המועד למשלוח עד 1.12.23.
  • בבירור תביעה בביטוח סיעודי יכולה חברת הביטוח לפעול מול המבוטח לקבלת המידע הרלוונטי ובמקביל לנסות להשיג את המידע באמצעות טופס ויתור על סודיות.
 3. הידוק ניהול הסיכונים של הגוף המוסדי:
  • דיון בדירקטוריון ובוועדות בהשלכות מצב המלחמה בישראל על הגוף והסיכונים המנוהלים על ידו.
  • הערכת ניהול סיכונים עדכנית על ידי מנהל הסיכונים בהתחשב בשינוי מפת הסיכונים.
  • הערכה עדכנית של סיכוני סייבר ואבטחת מידע והגברת האמצעים בשל הגדלת הסיכון.
 4. הקלות לתפעול הגוף המוסדי – מטה
  • חישוב הממוצע השנתי של זמני המתנה של הגופים המוסדיים למענה טלפוני לא יתחשב בזמני ההמתנה למענה טלפוני בזמן חירום.
  • הקלה בהיקף האנליזה הנדרשת לוועדת השקעות בעת רכישת אג”ח בשוק המשני.
  • הקלה בדרישות דיווח משקיע מוסדי לממונה על חריגה אקטיבית או פסיבית מהותית (במקום תוך 10 ימים, 30 יום).
  • ישיבות דירקטוריון – הסרת הדרישה להתכנסות פיזית עד 31.12.23.
  • דחיית המועד להגשה הראשונה של דוח אקטואר סולבנסי שנתי (עד חודשיים מתום רבעון ראשון 2024, או עד 3 ימי עסקים מיום החתימה על דוחות כספיים של רבעון ראשון 2024).
  • הארכת המועד להגשת דוחות כספיים לרבעון 3 2023 עד 31.12.2023.
  • הארכת המועד של דיווחים שונים לממונה
  • הארכת המועד לדיווח ORSA (הערכה עצמית של הסיכונים וכושר הפירעון של חברת ביטוח) עד ל1.1.2025.
 5. דחיית כניסתם לתוקף של חוזרים:
  • תיקון הוראות חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 “מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון” (20.12.2022)
  • תיקון הוראות חוזר גופים מוסדיים 2023-9-2 “מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני” – עדכון (5.2.2023) – חלק מההוראות
  • תיקון הוראות חוזר גופים מוסדיים 2022-9-5 “אופן הפקדת תשלומים” (8.2.2022) – הסעיפים הנוגעים למעסיקים קטנים.

מדובר בתמצית בלבד אשר אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי או לסקירה מעמיקה. לצורך מידע נוסף ניתן להוריד את מסמך תמצית השינויים מאתר PIL ומוצע גם לעיין במסמכי הרגולציה המלאים, כפי שפורסמו.