גילוי בעת מלחמה

 

מורלי דורי מנכ”לית ומייסדת Global PIL

 

שלושת הרגולטורים הפיננסיים במדינה – רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך והפיקוח על הבנקים – אותתו לאחרונה שהם מוטרדים מהשפעת הכלכלה על המלחמה. שלושתם הוציאו בראשית נובמבר הנחיות שהגדירו את הציפיות שלהם לגילוי מהגופים המפוקחים על האופן שבו הם מושפעים מהמלחמה.

על חשיבות הגילוי, במיוחד בזמן מלחמה, כתבה במפורש רשות ניירות ערך בחוזר שפרסמה ב-7 בנובמבר:
“עיקרון הגילוי הנאות מהווה אבן יסוד בדיני ניירות ערך. המסחר בניירות ערך של תאגידים מדווחים מתבסס בראש ובראשונה על מידע שמפורסם על ידם, באמצעותו המשקיעים מכלכלים את צעדיהם ומקבלים החלטות השקעה מושכלות. דיווחי התאגידים המיידיים והעתיים נועדו לאפשר למשקיעים לעמוד על מצבו של תאגיד ועל כדאיות ההשקעה בו, זאת בימים שבשגרה, וקל וחומר בעתות משבר כגון העת הנוכחית, המאופיינות באי ודאות מהותית”.

המלחמה משפיעה על חברות באופנים שונים ומגוונים. חלק מההשפעות עשויות להיות מיידיות ולבוא לידי ביטוי בתוצאות הכספיות של החברות – בירידה בביקושים (בסקטורים מסויימים עשויה להיות גם עלייה), תלות בספקים/קבלני משנה, מגבלות ייצור, שיעור הגבייה וחובות אבודים, תזרים והתחייבויות, חשיפות מטבע, שינויי רגולציה ועוד. חלק מהשפעות המלחמה יבואו לידי ביטוי לאורך זמן – אובדן לקוחות, אובדן שוק או אובדן מוניטין.

הרגולטורים לא השאירו את הזירה פנויה והעניקו לגופים המפוקחים הכוונה מפורשת ביחס לסטנדרט הנדרש בגילוי המיידי ובדוחות הכספיים. אלו שההוראות חלות עליהםן מכירות ומכירים לעומק את הפרטים והדרישות. הפרספקטיבה בין הסקטורים מעניינת וגם ההשוואה ביניהם. לנוחיוכתםן, אנו מצרפים את שלוש ההנחיות, להן יש מכנה משותף בסיסי וברור: המלחמה היא אתגר כלכלי עצום המוטל על כולנו, גם על הגופים המפוקחים, והגילוי על השלכותיה הוא קריטי. זה דורש את תשומת הלב של כל עובדי הגוף המפוקח, מיו”ר הדירקטוריון וההנהלה ועד אחרון העובדים.