הצצה לצ'קליסט סוכנות ביטוח

מסירת מידע חיוני למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח

ההסדרה

צירוף לביטוח - תיקון

הסעיף


(1-5) 5ב

הסדרות קשורות

אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט

פעולות

2 א) בביטוח בריאות, יחולו הוראות חוזר ביטוח 2015-1-20 בעניין "אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט" ( 24.9.15)

2 ב) בביטוח חיים, יציינו חברת ביטוח או סוכן ביטוח בפני המועמד לביטוח אם פרמיית הביטוח קבועה או משתנה; היתה הפוליסה מחולקת לפרקים כך שלכל פרק פרמיה נפרדת יציינו את פרמיית הביטוח בעד כל פרק וכן תוצג טבלת פרמיה של המבוטח בכל הגילאים; ניתנה הנחה, תגולם ההנחה בפרמיית הביטוח בהתייחס לתקופה בגינה ניתנה; נקבעו תנאים שבהתקיימם תבוטל ההנחה, יפורטו גובה ההנחה והתנאים לביטולה; החליטה חברת הביטוח לבחון את האפשרות לחייב את המועמד לביטוח בתוספת רפואית - ראו בחוזר

חלה על

סוכנות ביטוח חא''ט, סוכן ביטוח (כללי), חברת ביטוח

מהות החובה

:מידע מהותי יכלול לכל הפחות

א) יאור עיקרי הכיסוי – יש להציע למועמד פירוט בנושא אלא אם כן הוא ויתר

ב) סך פרמיה בעד כל פוליסה – ראו פירוט בפעולות

ג) תקופת הביטוח

ד) סכומי ביטוח וגבולות אחריות עיקריים

ה) פירוט אמצעי תשלום

תחום בארגון

מכירות

דיווח פרטי תאגיד ובעלי רשיון

ההסדרה

דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד

הסעיף

5,3א

הסדרות קשורות

דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד 2021

פעולות

https://agent.cma.gov.il/sochnim_info/ sochnimEntry.aspx

https://otot.cma.gov.il/Home

חלה על

סוכנות ביטוח חא''ט, סוכן ביטוח (כללי)

מהות החובה

בעל רשיון יעביר אחת לשנה קובץ דיווח לרשות עם הנתונים הבאים

א) רשימת בעלי רשיונות בהתאם לנספח ב’ לחוזר

ב) פירוט פרטי תאגיד בהתאם לנספח ג’ לחוזר הדוח יועבר בין 1 לינואר לבין 30 לאפריל לגבי השנה הקודמת לשנה שבה מועבר הדיווח. אופן הדיווח בהתאם לסעיף 5 לחוזר באמצעות קובץ אלקטרוני המעודכן ביותר במערכת רישוי סוכנים ויועצים. הדיווח יתבצע באמצעות פורטל אותות בכתובת – ראו פעולות

תחום בארגון

הנהלה, כספים

השוואה וביטול של פוליסה מקורית עם פוליסה קיימת בענפי הביטוח הכללי

ההסדרה

צירוף לביטוח - תיקון

הסעיף

8א, 7ג11

הסדרות קשורות

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970 (תיקון) תשע"ח 2018

פעולות

א) קבלת מידע מחברת הביטוח המבטחת בפוליסת הביטוח הכללי המקורית לצורך הליך ההתאמה - ראו פירוט בחוזר

ב) ביצוע הליך התאמה בהתבסס על דף פרטי הביטוח האחרון של המועמד לביטוח לבדיקת זכאות להקלות חיתומיות עתידיות או החרגות - ראו פירוט בחוזר

ג) עדכון המועמד לביטוח בכך שיתכן וקיים מידע שלא נסקר לצורך הליך ההתאמה - ראו פירוט בחוזר

ד) הצגת הליך ההתאמה שבסעיפים קטנים (א) עד (ג) למועמד לביטוח וההבדלים בין הפוליסות לרבות הבדלים בפרמיית הביטוח, שיפור או נחיתות בתנאי הכיסוי כמו גם תנאי נחיתות או הרחבות - ראו פירוט בחוזר

ה) בירור עם המועמד לביטוח אם ברצונו לבטל את פוליסת הביטוח הכללי המקורית - ראו פירוט בחוזר

ו) קבלת מידע ובקשות ביטול בהתאם לסעיף זה ייעשו באמצעות כתובת דואר אלקטרוני ייעודית. כתובת הדואר האלקטרוני תפורסם באתר האינטרנט של כל חברת ביטוח. מענה החברה ישלח באמצעות דואר אלקטרוני

חלה על

סוכנות ביטוח חא''ט, סוכן ביטוח (כללי)

מהות החובה

היה ובהליך התאמת ביטוח בענפי ביטוח כללי, נמצא כי למועמד לביטוח יש פוליסה תקפה בביטוח רלוונטי קיים (להלן – פוליסת ביטוח כללי מקורית), יחולו, בנוסף להוראות סעיף 3 לעיל, הוראות אלה – ראו פירוט בפעולות: סעיף זה לא יחול על תכניות לביטוח בענפי הביטוח הבאים

א) ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש”ל-1970

ב) ביטוח מקיף לבתי עסק

ג) ביטוח בריאות

ד) ביטוח חיים

תחום בארגון

שירות לקוחות