רשות שוק ההון

מתכוננת לכניסת

הרכב האוטונומי

רשות שוק ההון בוחנת את נושא הביטוח לרכב האוטונומי

החודש, ספטמבר 2020, פנתה רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון (מכאן : ‘רשות שוק ההון’) בכתב אל חברות

.הביטוח בבקשה לקבל את התייחסותם ועמדתם באספקטים שונים של נושא הביטוח לרכב האוטונומי

 

מכתב הרשות מתייחס לאספקטים בביטוח רכב חובה. רשות שוק ההון מציינת במכתבה כי הטיפול של הרשות

,בנושא הביטוח הוא חלק ממהלך כולל של מדינת ישראל ליישם רגולציה מתאימה להטמעת תחבורה חכמה

.מבוססת טכנולוגיה, מחוברת חשמל ומחשב

 

הרגולציה הקיימת היום בנושא ביטוח רכב חובה מתבססת בעיקר על חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל”ה 1975 אשר קובע אחריות ללא אשם המוטלת על הרכב אשר כתוצאה ממנו נפגע הניזוק. כלומר, אין שואלים מי אחראי לתאונה, אלא איזה רכב גרם לנזק של הניזוק. זהו חוק סוציאלי אשר מטרתו להבטיח כי לכל נפגע בתאונת דרכים יהיה פיצוי וזאת מבלי שיצטרך להוכיח כי הנהג התרשל, גם במקרה שהנפגע הוא הנהג, או גם במקרה שהנפגע נפגע בתאונת פגע וברח ולא ניתן למצוא את האחראי לנזק. הרגולציה שהוסדרה סביב חוק זה על ידי רשות שוק ההון מאפשרת קבלת פיצוי בכל המקרים האלו מבלי לשאול מי האחראי ובלי החובה להוכיח את

.אחריותו

 

סוגיה נוספת מעניינת שהעלתה רשות שוק ההון היא האם יש מקום לשמר את ‘ייחוד העילה’ הקיים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. לפי הרגולציה הקיימת היום בביטוח רכב חובה, ניזוק בתאונת דרכים יוכל לתבוע רק לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, גם אם נמצאו אחראים אחרים לתאונה. אחד מפסקי הדין הידועים ביותר בעניין זה ניתן ביחס לתאונה שארעה במרץ 1994  עם נפילת קורה מגשר שפירים במהלך הקמתו. המהנדסים הורשעו בגרימת מוות ברשלנות, אך תביעת השאירים לקבלת פיצוי עקב רשלנותם של המהנדסים נדחתה על ידי בית המשפט בטענה כי בשל היות התאונה תאונת דרכים, ניתן לתבוע לפיצויים בגינה רק לפי חוק

.פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

:השאלות העיקריות שעוסקת בהן כעת רשות שוק ההון הן

האם בעתיד, כאשר הרכב לא יישלט על ידי נהג, אלא על ידי מחשב אשר תוכנת על ידי

?היצרן האם יש מקום לשנות את התפישה

האם עובדה זו צריכה לשנות את התייחסות החוק ולאפשר הטלת אחריות על היצרן

?במידה והתאונה התרחשה ברשלנותו

למעשה רשות שוק ההון עוסקת בשאלה האם עמדת החוק צריכה להשתנות כאשר מדובר ברכב אוטונומי? האין אנו כחברה רוצים להטיל אחריות על היצרנים של הרכבים האוטונומיים כדי שיעשו את כל הנדרש ואף מעבר לזה

?כדי לוודא כי הרכב האוטונומי בטיחותי דיו

כאשר יחול שינוי ביחס לרכב האוטונומי יהיה זה שינוי מהותי בצורה בה פועל היום כל תחום ביטוח רכב חובה ויש

:לה השלכה משמעותית בעלת אספקטים רבים

הטיפול בתביעות רכב חובה עשוי להתארך (וכך גם התשלום לניזוק) בשל הצורך לעסוק בשאלת האחריות

פוליסת הביטוח ישתנו עד כדי זהות המבוטח, סעיף ההפעלה של הפוליסה, הפרמיה, השתתפות עצמית

ההפרדה הקיימת היום בין ביטוח רכב חובה לבין ביטוח רכב רכוש נמצאת בסימן שאלה

אופן התחשבנות בין קופות החולים לחברות הביטוח אשר הותאם לחוק הקיים

הטיפול המשפטי אשר יינתן על ידי עו”ד המלווים את הניזוקים ומייצגים את הנתבעים (חברות ביטוח ועוד?)

הסוגיות אשר יידונו בבית המשפט ביחס לאירועים אלו

הטכנולוגיה והקידמה מעלות שאלות מוסריות, אתיות וערכיות קשות ביותר. מתפקידה של הרגולציה בכל מדינה היא לדאוג לאזרחים ולוודא כי הטכנולוגיה , החדשנות והקדמה אינן מביאות איתן השלכות הרסניות ביחס לזכויות האזרחים במדינה. הרגולציה תבוא לידי ביטוי בהסדרה הקשורה לזכויות הפרט והגנה על הפרטיות, אך היא

.בהחלט נדרשת גם בנושאים כמו הרכב האוטונומי והסדרי הביטוח אשר יותוו לו

 

תפקידו של הרגולטור הוא לקבוע ולהוביל את ההליך המשפטי והחקיקתי המעגן את ההסדרים המוסריים, הערכיים ואת נורמות ההתנהגות החדשות אשר יתאמו את הטכנולוגיה החדשה. הרגולטור לא יכול להיעזר בספר חוקים או עצות כלשהוא כאשר הוא עושה זאת, מאחר ונושאים אלו נכתבים ונרשמים במדינות העולם השונות

.תוך כדי תנועה בעוד הטכנולוגיה והתקדמות החדשנות בחיינו מייצרת אתגרי רגולציה חדשים

:כדי לקבוע מה תהיה המדיניות של המדינה בנושא כזה יכולה רשות שוק ההון

.ללמוד מהנעשה במדינות אחרות בעולם הנמצאות בשלב מתקדם יותר של הסדרה

ללמוד ממומחים שונים באספקטים הרלוונטיים – מומחי ביטוח, משפט, חברות בתחום הרכב, חברות

.המפתחות מערכות חדשניות לתחום הרכב ועוד

להקים צוות מומחים המורכב ממומחים מדיספלינות שונות אשר יאזין למומחים השונים, יאסוף את המידע

.ויקבע את המדיניות המתאימה לישראל ולחקיקה הקיימת בה היום

.נראה כי רשות שוק ההון החלה את צעדיה הראשונים בנושא זה ויהיה מעניין מאד לראות איזה שינויים היא תחליט להנהיג

 

PIL ניתן לעיין בנוסח המלא של מכתב רשות שוק ההון על ידי כניסה למערכת חיפוש הרגולציה של