פרסומי רשות שוק ההון

בחודש אוקטובר 2020

אוקטובר 2020 מאת מורלי דורי

חודש אוקטובר היה חודש קצר יחסית, בשל החגים שנמשכו עד 11.10.2020. בימי הקורונה גם חודש

.קצר, נראה כמו שנה, אך בפועל היו באוקטובר רק 15 ימי עבודה

 

על אף עובדה זו, פרסמה רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון (להלן: רשות שוק ההון) במהלך החודש

.הקצר 19 (!!!) פרסומים שונים בערוצים השונים בנושאים מגוונים ביותר

 

:בחרנו מספר נושאים מהותיים מתוך הרשימה הארוכה והמגוונת של ההסדרות שפורסמו במהלך חודש אוקטובר

מותר ואסור בשאלות חיתום לקורונה

ב-1 לאוקטובר הוציאה הרשות מכתב לגופים מוסדיים ובו הנחיות ביחס לשאלות המותרות והאסורות לשימוש בתהליך החיתום לנושא נגיף הקורונה. מכתב זה בהמשך למכתב

.שהוציאה הרשות עם תחילת המשבר ביחס לשאלה זו

 

.להרחבה על נושא זה ניתן לעיין במאמר אחר שלנו כאן

מתן אפשרות לעצמאים שסגרו את עסקיהם כספים מקופת גמל

ב-14 לאוקטובר פירסמה רשות שוק ההון ‘טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית-עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה), התשפ”א-2020’ . מטרת הצעה זו היא לאפשר לעמיתי קופות גמל עצמאים אשר נאלצו לסגור את העסק שלהם עקב משבר הקורונה, למשוך משיכה חד פעמית מקופת הגמל שלהם 

.(בניגוד לקביעה עד כה כי מקופת גמל ניתן למשוך קצבה בלבד)

 

כאמור מדובר בטיוטה עליה ניתן להעביר הערות לרשות. הרשות צריכה לאשר תקנה זו בועדת

.הכספים של הכנסת טרם פרסומה הסופי

(II שינוי אופן חישוב ההון הנדרש מחברת הביטוח (סולבנסי

ב-14 לאוקטובר פירסמה רשות שוק ההון את חוזר ‘תיקון החוזר המאוחד לעניין הוראות ליישום

.’Solvency II משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס

.חוזר זה מבטל את חוזר 2017-01-09 אשר קבע את ההנחיות הקודמות

 

חוזר זה בהמשך לטיוטה שפורסמה ומהלך שהוביל ד”ר ברקת שמטרתו היתה להתאים

II את מדיניות הדרישות להקצאת הון מחברות הביטוח למדיניות דירקטיבת סולבנסי

הנהוגה באירופה, המאפשרת זמן היערכות רב יותר (מזה שנקבע בישראל) ליישום הדירקטיבה. בנוסף, במסגרת זו העניקה הרשות הקלות בדרישות הון לחברות ביטוח אשר יבצעו השקעות

.בחברות אינשורטק

 

.מאמר שלנו המסביר בהרחבה נושא זה פורסם בעיתון ‘פוליסה’ באפריל 2020 ניתן לקרוא כאן

 

לאחר פירסום הנחיה זו פירסמו חברות הביטוח את יחס כושר הפירעון העדכני שלהם במהלך

.החודש

שינוי ממשק הסליקה של תשלומי הפנסיה החיסכון והגמל

ב-18 לאוקטובר פירסמה רשות שוק ההון  סידרת שינויים שהיא מבקשת לערוך בממשק המסלקה הפנסיונית וממשק העברת התשלומים. במסגרת השינויים פורסמו טיוטות ל-3 חוזרים עיקריים המטפלים בנושא זה: חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני וחוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל. יחד עם 3 טיוטות אלו פורסמה גם מצגת תחת הכותרת ‘פנסיה 2020’ ובה פירטה הרשות

.את החזון שלה לשינויים בנושאים אלו

 

כאמור מדובר בטיוטות וניתנה לגופים המפוקחים ההזדמנות להגיב ולהעיר. מדובר בהסדרות

.הכרוכות בשינויים תפעוליים ומיכוניים משמעותיים ביותר

מדד סולידריות של חברות הביטוח

ב-18 לאוקטובר פנתה רשות שוק ההון אל חברות ביטוח והודיעה כי היא מתכוונת לחשב ולפרסם ‘מדד סולידריות חברות ביטוח ביחס לביטוח עסק‘ כך שניתן יהיה להשוות באופן

.שחברות הביטוח מתייחסות למבוטחיהן בתחום ביטוח זה בתקופת משבר הקורונה

בבקשה להמצאת מידע ביקשה הרשות התייחסות ספציפית לעניין תעריפים ועדכונם ולעניין

.פריסת תשלומים ולנושאים נוספים

 

בחודש יולי השנה פרסמה הרשות את מדד הסולידריות בתחום ביטוח רכב. קרוב היום בו נעיין

.במסקנות הרשות ביחס למדד זה גם בתחום ביטוחי בתי עסק

חריגים ביחס לקורונה בחוזי ביטוח משנה

ב-22 לאוקטובר פירסמה רשות שוק ההון טיוטת מכתב לחברות הביטוח המכיל הנחיות ביחס לחריגים שניתן יהיה לכלול בפוליסות הביטוח הנמכרות בישראל לעניין נגיף הקורונה. התיזמון של טיוטה זו בתחילת ‘עונת חידושי חוזי ביטוח המשנה’ מכוון על ידי רשות שוק ההון על מנת ‘לייצר מציאות’ של חריגי ביטוח משנה בחוזים אשר יחודשו ב-1.1.2021 כך שייטיבו עם

.המבוטחים בישראל

 

חלק מההנחיות במכתב הן כי ניתן יהיה להחריג נזקים ישירים אשר ייגרמו כתוצאה מנגיף הקורונה ו/או נזקים המכוסים על ידי מדינת ישראל. לעומת זאת, במכתב מצויין כי לא ניתן

.להחיל ‘כלל המשכיות’ כך שחריג קורונה יחול על פוליסות באופן רטרואקטיבי

 

כאמור מדובר בטיוטה בלבד בשלב זה ויש להניח כי נושאים אלו ידונו בין חברות הביטוח למבטחי

.המשנה כחלק מתהליך החידוש השנה

יעוץ פנסיוני דיגיטלי או טלפוני על ידי תאגיד בנקאי

ב-27 לאוקטובר פירסמה רשות שוק ההון את ‘עמדת אי-אכיפה – ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי שלא בסניפי הבנק ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני – טיוטה’. בעמדה זו נידונה ההגבלה הקיימת היום על תאגידים בנקאיים לפי סעיף 11(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה-2005  הקובע כי תאגיד בנקאי יכול לתת ייעוץ פנסיוני ללקוח רק בכותלי סניפי הבנק. בשל מגבלות התקופה, יש קושי לעמוד

.בהנחייה זו והתקבלה פנייה מתאגידים בנקאיים לשנות הוראת דין זו

 

מאחר ומדובר בשינוי חקיקה אשר ייקח זמן, מבהירה הרשות בטיוטת עמדה זו כי לא תאכוף את הוראות סעיף זה לחוק במידה ותאגיד בנקאי ייתן ייעוץ פנסיוני באמצעים דיגיטליים או

.טלפונית ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני

במאמר זה השתדלנו לתת את תמצית הדברים והתייחסנו רק לחלק מההסדרות שפורסמו

.בחודש אוקטובר 2020, במטרה למפות ולהנגיש

 

ניתן למצוא את כל מסמכי ההסדרות הרלוונטיים בקלות רבה במערכת חיפוש

.PIL הרגולציה של

 PIL למידה דיגיטלית בתחומי ביטוח וחיסכון עם

באמצעות המחשב והאפליקציה