כשהתותחים רועמים הרגולציה מתעדכנת

כשהתותחים רועמים הרגולציה מתעדכנת

מורלי דורי מנכ”לית ומייסדת Global PIL

 

רשות שוק ההון פרסמה שורה של שינויי רגולציה אשר יחולו על חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

רשות שוק ההון פרסמה ביום 17 לאוקטובר שני מסמכי רגולציה – האחד מכתב אשר נשלח לגופים מוסדיים באמצעות המייל הקובע שורה של צעדים שעל הגוף המוסדי לנקוט. השני, טיוטת חוזר הוראות לשעת חירום, אשר למעשה קובעת סדרה של שינויים בכ-14 חוזרי רגולציה שונים. מאמר זה יוצא מנקודת הנחה שהטיוטה תפורסם כחוזר ללא שינויים נוספים ומפרט את כל שינויי הרגולציה אשר פורסמו ונוגעים לגופים מוסדיים.

באופן שאינו מאפיין את רשות שוק ההון, חלק מהשינויים אינם מהווים דרישה של ממש, אלא כפי שמוגדר במסמך הגדרת “ציפיות” של הרשות. מעניין יהיה לראות מה יהיה כוחה של “ציפיות” אלו על יישומן בפועל על ידי הגופים המוסדיים. יתרה מזו, יהיה מעניין לראות כיצד תפעל רשות שוק ההון בהמשך ביחס להגדרות אלו ל”ציפיות” בכל הקשור לתלונות אשר עשויות להיות מוגשות עקב אי יישום “ציפיות” אלו.

במאמר זה נעשתה חלוקה של השינויים בהתאם למהותם, לתחום הביטוח ולהשפעה הישירה שלהם על חוסכים וחוסכות, מבוטחים ומבוטחות, במטרה לסייע ולמקד את הקורא.ת רק במה שרלוונטי עבורו.ה:

 1. התאמת השירות לתקופת החירום
  • זמינות ורציפות השירות ללקוחות – יש לשקול הקמת מוקד ייעודי לניזוקים באופן ישיר מהאירועים. יש לפרסם לציבור, לרבות באמצעות האתר מידע עדכני אודות ערוצי השירות הזמינים וכל מידע רלוונטי שיסייע ללקוחות. יש להנגיש המידע בכל הערוצים הרלוונטיים הקיימים – אפליקציה, הודעות SMS, מוקד טלפוני, סוכניםוכו’. יש להציג לציבור תמונת מצב עדכנית לרבות עיכובים או שיבושים צפויים.
  • מענה דחוף לפניות לקוחות אשר נפגעו או שבני משפחותיהם נפגעו – לרבות צורך בקבלת תגמולי ביטוח, משיכת כספים, הקפאות ביטוח וכיו”ב. נדרש לקובע נהלים מיוחדים לתקופה זו.
  • גביית פרמיה – מצופה כי חברת הביטוח תאפשר בתקופת הלחימה סיוע והקלה על האוכלוסייה בעניין גביית פרמיה (דמי ביטוח) למבוטחים במילואים, מבוטחים אשר פונו מביתם, או מבוטחים שמי ממשפחתם נעדר.
 2. פתרונות ביטוח למבוטחים לתקופת חירום – ביטוח כללי
  • השבתת פוליסת ביטוח – אפשרות השבתת ביטוח רכב רכוש, דירה, עסק ואחריות צד שלישי וביטוח תאונות אישיות (פרט בלבד ולתקופה של עד שנה). זוהי הוראה חדשה ונכון לעתה יש לאפשר זאת למבוטחים עד ליום 1.1.24 או תום הכרזת מצב מיוחד בעורף.
  • חידוש ביטוח ללא יצירת קשר עם המבוטח – עד להיום ההוראות אפשרו לחברות ביטוח לחדש ביטוח של מבוטח אשר טרם התקבל ממנו הסכמה לחדש את הביטוח, אך לא ליותר מ-21 יום. מגבלה זו הוסרה וכעת, בהתאם לשיקול חברת הביטוח, ניתן לחדש את הביטוח, לכאורה לתקופת הביטוח המלאה. לסוגי הביטוח- רכב רכוש, דירה וביטוח תאונות אישיות (פרט בלבד ולתקופה עד שנה).
  • חידוש ביטוח רכב חובה – “מצופה” מחברות הביטוח לפעול בכל דרך לחידוש הכיסוי הביטוחי לרכב חובה למבוטחיהן אם לא הצליחו ליצור קשר עם המבוטח לחידוש הביטוח.
  • ביטול פוליסה בשל אבדן רכוש מבוטח – במקרה של נזק לרכוש המבוטח בשל המלחמה, הפוליסה תתבטל ממועד הנזק לרכוש והמבוטח יהיה זכאי להחזר פרמיה.

 

 1. פתרונות והקלות ללווים ולחוסכים
  • הלוואות לעמיתים ומבוטחים – יש לשקול מתן הקלות במקרים מתאימים, לרבות דחיית תשלומי הלוואות (תוך גילוי מלא של ההשלכות השונות הנובעות מדחיית תשלומים) או הקפאת הליכי גבייה לתקופה מוגדרת. יובא בחשבון ענייניהם של כלל העמיתים או המבוטחים וניהול הסיכונים של הגוף המוסדי.
  • ביצוע פעולות בכספי חיסכון ארוך טווח – הקפדה יתרה על הוראות החוזרים הרלוונטיים בנוגע לפעולות בחיסכון הפנסיוני, לרבות תשלו קצבאות, העברת כספים בין קופות גמל, תשלום תגמולי ביטוח וביצוע פדיונות. יש לעשות מאמצים להשלמת הליכי הצטרפות שהחלו ולפעול בשיקול דעת במקרה שלא הושלמה ההצטרפות בהתאם לנסיבות.
 2. הקלות לתפעול הגוף המוסדי – קשור למבוטחים/ חוסכים
  • משלוח דוח רבעוני לעמיתים ולמבוטחים – דחיית המועד למשלוח עד 1.12.23.
  • בבירור תביעה בביטוח סיעודי יכולה חברת הביטוח לפעול מול המבוטח לקבלת המידע הרלוונטי ובמקביל לנסות להשיג את המידע באמצעות טופס ויתור על סודיות.
 3. הידוק ניהול הסיכונים של הגוף המוסדי:
  • דיון בדירקטוריון ובוועדות בהשלכות מצב המלחמה בישראל על הגוף והסיכונים המנוהלים על ידו.
  • הערכת ניהול סיכונים עדכנית על ידי מנהל הסיכונים בהתחשב בשינוי מפת הסיכונים.
  • הערכה עדכנית של סיכוני סייבר ואבטחת מידע והגברת האמצעים בשל הגדלת הסיכון.
 4. הקלות לתפעול הגוף המוסדי – מטה
  • חישוב הממוצע השנתי של זמני המתנה של הגופים המוסדיים למענה טלפוני לא יתחשב בזמני ההמתנה למענה טלפוני בזמן חירום.
  • הקלה בהיקף האנליזה הנדרשת לוועדת השקעות בעת רכישת אג”ח בשוק המשני.
  • הקלה בדרישות דיווח משקיע מוסדי לממונה על חריגה אקטיבית או פסיבית מהותית (במקום תוך 10 ימים, 30 יום).
  • ישיבות דירקטוריון – הסרת הדרישה להתכנסות פיזית עד 31.12.23.
  • דחיית המועד להגשה הראשונה של דוח אקטואר סולבנסי שנתי (עד חודשיים מתום רבעון ראשון 2024, או עד 3 ימי עסקים מיום החתימה על דוחות כספיים של רבעון ראשון 2024).
  • הארכת המועד להגשת דוחות כספיים לרבעון 3 2023 עד 31.12.2023.
  • הארכת המועד של דיווחים שונים לממונה
  • הארכת המועד לדיווח ORSA (הערכה עצמית של הסיכונים וכושר הפירעון של חברת ביטוח) עד ל1.1.2025.
 5. דחיית כניסתם לתוקף של חוזרים:
  • תיקון הוראות חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30 “מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון” (20.12.2022)
  • תיקון הוראות חוזר גופים מוסדיים 2023-9-2 “מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני” – עדכון (5.2.2023) – חלק מההוראות
  • תיקון הוראות חוזר גופים מוסדיים 2022-9-5 “אופן הפקדת תשלומים” (8.2.2022) – הסעיפים הנוגעים למעסיקים קטנים.

מדובר בתמצית בלבד אשר אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי או לסקירה מעמיקה. לצורך מידע נוסף ניתן להוריד את מסמך תמצית השינויים מאתר PIL ומוצע גם לעיין במסמכי הרגולציה המלאים, כפי שפורסמו.

אלה החששות העיקריים של הלקוחות שלנו

אלה החששות העיקריים של הלקוחות שלנו

 

אמרו לי שאני פורצת דרך.
אמרו לי שאני אמיצה.
שלעשות שינוי בעולם הכל כך ‘יבש’ ומקובע של
הרגולציה זה אומץ (או טיפשות 😉)

אבל בשביל להיות אמיצה, צריך להרגיש פחד ובעניין הזה,
אין לי ולא היה לי פחד.

אני בטוחה שעולם הרגולציה הולך להיות ידידותי יותר ומתקדם יותר.

והפעם, אני לוקחת את האומץ הזה צעד אחד קדימה,
וחושפת בפניכם את החששות העיקריים של לקוחות
כשהם שומעים על המערכת החדשנית שלנו,
כי אני לא מפחדת שתדעו.
כי ידע זה כוח:

 
חשש 1 – איך אני יכולה להסתמך על מערכת PIL?
בואו נשים את הקלפים על השולחן:
הרי איך עובדים היום?
עושים חיפוש ידני באתרים השונים ומתפללים שיגיעו אלינו התוצאות הכי
עדכניות והכי טובות ואז מתחילים לקרוא
ולסקור הכל כדי למצוא את מה שרלוונטי אלינו.
מזינים דאטה עצמאית באקסלים
ומעדכנים את האקסלים ידנית כשיש שינוי רגולציה.
במערכת PIL הכל נעשה בכלים טכנולוגיים מתקדמים,
ע”י אנשי מקצוע מומחי דאטה.
אנחנו סורקים את הרשת באופן שוטף
ומקבלים עדכונים און ליין שישר מתעדכנים
במערכת ומחברים עבורכם את ההסדרות בהקשר הנכון
(אם הסדרה מחליפה או מתקנת הסדרה קודמת
זה מוצג במערכת בצורה ברורה),
אנו מסמנים שינויים והערות על גבי מסמכים במידת הצורך, כך
שאתם תקבלו את המידע הנכון והמדויק הנדרש לכם
בין אם אתם תאגיד מדווח, או חברת ביטוח או סוכנות ביטוח (לדוגמה).
 
בקיצור, המשתמשים שלנו מקבלים את כל הרגולציות הרלוונטיות מהמקורות השונים במקום אחד, הכי מעודכנים שאפשר.
 
חשש 2 – אנחנו חוששים להטמיע מערכת חדשה בארגון
הרגלים קשה לשנות…. אבל לא בלתי אפשרי.
רוב התקשורת שלכם היום בטח מתנהלת באמצעות דוא”ל ואקסלים והשאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא: היא על מי נמצאת האחריות?
 
האם ההתנהלות היום מאפשרת לכם לישון טוב בלילה?
אני אגיד לכם את מה שאני אומרת לכל הלקוחות
החדשים שמתחילים לעבוד על המערכת שלנו:
• שינוי הרגלים לוקח זמן וזה בסדר, בהנחה שזה
משהו שישפר את העבודה באופן מיידי ויפחית הפרות.
• הפיתרון הוא לקחת את זה בצעדים מדודים:
להכניס את זה במהלך חצי שנה,
כל פעם צעד אחד
ומהר מאוד כבר לא תוכלו לחזור אחורה…
• המערכת מוכנה לשימוש (PLUG&PLAY) – אין צורך
בהגדרות או התאמות. זהו כאב שהיה חשוב לי לפתור,
כי במהלך הקריירה שלי ניהלתי יותר מדי פרוייקטים ארוכים של
הטמעה שרק אחרי שנה וחצי של עבודה,
הבנו שמה שקיבלנו הוא לא מה שחשבנו.
אנחנו מלווים את הלקוחות במהלך ההטמעה,
כדי שיתחילו לקבל ערך ראשוני מהמערכת כבר
מהחודש הראשון לתחילת העבודה.
 

חשש 3 – איך אשכנע שההוצאה הזאת כדאית?
אירגונים חושבים שאם אין להם סעיף הוצאות ‘רגולציה’
אז אין להם הוצאות על ניהול הרגולציה.
זו טעות נפוצה.

ההוצאות קיימות: הן כבדות ולפעמים סמויות – קנסות ועיצומים שיכולים לנחות עלינו ומה עם עשרות השעות המבוזבזות על איתור רגולציה, הטמעה ידנית שלהן,
חיפוש מסמכים בתיקיות אין סופיות ?

זמן שלא נספר כלל, אשר עם אימוץ המערכת
מתפנה לעבודה מהותית שמייצרת ערך משמעותי לארגון.
ככה הופכים את הרגולציה מנטל לנכס.
וזה עולה כסף… אבל לא הרבה כסף ביחס לערך המתקבל.

 
שיהיה לנו קיץ בריא ושמח,
שלכ.ן,
מורלי וכל הצוות.