PIL BOARD דירקטוריון וועדותיו

?ניהול ישיבות הדירקטוריון והועדות באמצעות אאוטלוק ותיקיות

 

?חיפוש מסמך שאושר בוועדת ביקורת בשנה האחרונה לוקח שעות

 

?ניהול ושליחה של מסמכי סדר היום לישיבה מבזבז זמן יקר ומקשה על המעקב

מרכז לכם את כל הפעילויות האלו במקום אחד, מאפשר ניהול מדוייק PIL BOARD

של המסמכים, המשתתפים, הפרוטוקולים ומתבסס על צ’קליסטים מוכנים של חובות

.הדיווח לדירקטוריון וועדותיו על פי הרגולציה החלה עליכם

:מותאם באופן ספציפי לכל אחד מהגופים המפוקחים השונים PIL BOARD

:PIL היתרונות של

תיעוד מלא של כל פעילויות הדיווח והבקרה

פלטפורמה מבוססת ענן

ומאובטחת בתקנים המתאימים

הטמעה בתוך כמה שעות עבודה

אינטגרציה מלאה בין נושאי הישיבה והמסמכים הרלוונטיים מתוך הצ’קליסטים והמשימות

מחיר חודשי קבוע ללא עלויות נוספות של התקנה, הטמעה או פיתוח

הכל במקום אחד ובממשק חדשני, יעיל ונוח

עושה לכם סדר ברגולציה PIL

ניהול הציות מורכב ממאות או אלפי משימות שנתיות, אלפי מסמכים מצטברים ולכל אלו שותפים

.גורמים רבים בארגון, בניהם הדירקטוריון

 

.משמשת מרכז ידע עבור כל הגורמים בארגון PIL הפלטפורמה של

אשר מנגיש PIL כל גורם אשר מחויב לדווח על משימות הציות, יקבל את המשימות שלו יחד עם הצ’קליסט של

בבהירות מהי החובה וביחד עם ההסדרה הרלוונטית, וזאת עם הדיווחים הקודמים שדווחו בנושא זה והמשימות

.הקודמות

 

תאפשר להקל על אכיפת העמידה בציות ולנהל זאת בצורה מסודרת PIL שימוש הדירקטוריון בפלטפורמה של

.ומעודכנת ביחס לצ’קליסטים של הגורמים האמונים על הציות בתוך הארגון

 

.כל זאת מונגש בממשק ידידותי, אינטואיטיבי שאינו מחייב בהדרכה ומאפשר לכל אחד ואחת להתמצא עצמאית

ניהול הציות מורכב ממאות או אלפי משימות שנתיות, אלפי מסמכים מצטברים ולכל אלו שותפים

.גורמים רבים בארגון, בניהם הדירקטוריון

 

משמשת מרכז ידע עבור כל PIL הפלטפורמה של

.הגורמים בארגון

 

 כל גורם אשר מחויב לדווח על משימות הציות, יקבל

PIL את המשימות שלו יחד עם הצ’קליסט של

אשר מנגיש בבהירות מהי החובה וביחד עם ההסדרה הרלוונטית, וזאת עם הדיווחים

.הקודמים שדווחו בנושא זה והמשימות הקודמות

 

תאפשר PIL שימוש הדירקטוריון בפלטפורמה של

להקל על אכיפת העמידה בציות ולנהל זאת בצורה מסודרת ומעודכנת ביחס לצ’קליסטים של הגורמים

.האמונים על הציות בתוך הארגון

 

כל זאת מונגש בממשק ידידותי, אינטואיטיבי שאינו מחייב בהדרכה ומאפשר לכל אחד ואחת להתמצא

.עצמאית

:המודול כולל

ניהול ישיבות דירקטוריון וועדותיו, זימון משתתפים, פרוטוקולים וסדר יום

אינטגרציה מלאה בין הצ’קליסט לסדר היום בישיבה לצורך תיעוד מלא של עמידה ברגולציה

ממשק ידידותי לשימוש שותפי הציות בארגון וחברי הדירקטוריון

מנוע חיפוש בנושאי ישיבות הדירקטוריון

מעקב על נושאים בסדר היום אך לא הספיקו להתייחס אליהם והעברתם באופן אוטומטי לישיבה הבאה

 -הרגולציה הופכת מנטל לנכס PIL עם

ואתם מפחיתים סיכונים וחוסכים זמן וכסף

צרו קשר