PIL הצ'קליסט של

?חוששים מהפרות רגולציה ומחפשים כלי שיעזור לכם לנהל את הסיכון

 

?מתקשים להחליט כיצד לבדוק את העמידה שלכם בהוראות הרגולציה

 

יש לכם רשימה עדכנית של הדיווחים והבקרות שאתם מבצעים לצורך עמידה בהוראות

?הרגולציה החלה עליכם

 

?האם הרשימה הזו מעודכנת ומלאה

 

 לניהול הציות בגופים BEST PRACTICE מספקת לכם צ’קליסט ציות המהווה PIL 

.מפוקחים. הרשימה כוללת חובות ציות ודיווח אשר נגזרות מהוראות הרגולציה

חוששים מהפרות רגולציה ומחפשים כלי שיעזור לכם

?לנהל את הסיכון

 

מתקשים להחליט כיצד לבדוק את העמידה שלכם

?בהוראות הרגולציה

 

יש לכם רשימה עדכנית של הדיווחים והבקרות שאתם מבצעים לצורך עמידה בהוראות הרגולציה החלה

?עליכם? האם הרשימה הזו מעודכנת ומלאה

 

 מספקת לכם צ’קליסט ציות המהווה PIL

.לניהול הציות בגופים מפוקחים BEST PRACTICE 

הרשימה כוללת חובות ציות ודיווח אשר נגזרות

.מהוראות הרגולציה

 

:הצ’קליסטים של פיל מותאמים באופן ספציפי לכל אחד מהגופים המפוקחים השונים

:PIL היתרונות של

אינטגרציה מלאה למידע

,של הלקוח: משימות, מסמכים

תזכורות ועוד

.PIL הצ’קליסט מתעדכן באופן שוטף על ידי

נעדכן אתכם בכל שינוי ברגולציה

שרלוונטי לכם

הצ’קליסט מחובר להסדרות

הרלוונטיות כך שניתן לקבל את

התמונה המלאה של דרישת

הרגולציה

תיעוד מלא של כל פעילויות הבקרה

של הלקוח על גבי הפלטפורמה

,צ’קליסט בשימוש לקוחות רבים

נבדק ומשתפר בתהליך תמידי

הטמעה בתוך כמה שעות עבודה

חיפוש חכם במסמכי הרגולציה ובכל

מסמכי הלקוח המצויים בפלטפורמה

ניהול הידע של הלקוח במשותף עם

שותפי הציות על גבי הפלטפורמה

PIL עוד מוצרים של

 -הרגולציה הופכת מנטל לנכס PIL עם

ואתם מפחיתים סיכונים וחוסכים זמן וכסף

צרו קשר