הצצה לצ'קליסט מנהלי תיקי השקעות

גילוי ללקוח על ניגוד עניינים

ההסדרה

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (תיקון)

הסעיף

(א)15

הסדרות קשורות

חוזר למנהלי קרנות נאמנות, מנפיקי תעודות סל וחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות בדבר עמדת סגל הרשות במספר סוגיות הקשורות לממצאי ביקורת רוחב בנושא תגמול מנהלי תיקי השקעות ובעלי תפקידים נוספים אצל מנהלי הקרנות, מנפיקי תעודות סל וחברות בעלות רישיון לניהול תיקים

רכישת ניירות ערך, בהם החברה עושה שוק, לתיקי השקעות של לקוחות מנוהלים

פעולות

בדיקת בקרות וחסימות מיכוניות בעת רכישה של ני"ע בניגוד עניינים

בקרות והנחיות שניתנו בנושא נוהלים

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה- בהסדרות קשורות

חלה על

מנהלי תיקי השקעות

מהות החובה

יש לגלות ללקוח את ניגוד העניינים בין בעל הרשיון לבין התאגיד המורשה בו הוא עובד או מנהל ולהימנע מניגוד עניינים זה, אלא אם התקבלה הסכמת הלקוח בכתב או בטלפון ותועדה בתיק הלקוח הימנעות מביצוע פעולה שיש בה ניגוד עניינים, זולת אם הסכים לכך הלקוח מראש בכתב או בטלפון, בשיחה שנרשמה על ידי בעל הרשיון, ביחס לאותה עסקה

תהליך

מידע פנים

עמידה במדיניות ההשקעה שהוגדרה עם הלקוח

ההסדרה

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (תיקון)

הסעיף

12

הסדרות קשורות

הוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח (נוסח חדש – 2014)

תובנות שעלו במסגרת הפיקוח על פעילות בעלי רישיון בשנת 2014

פעולות

וידוא התאמה בין עסקאות מנהל התיקים לבין הנחיות הלקוח ותמהיל התיק

בדיקת הנחיות והדרכות שניתנו בנושא

דוח מיידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה- בהסדרות קשורות

בדיקת בקרות שמבצע מנהל התיקים

חלה על

מנהלי תיקי השקעות

מהות החובה

ניהול תיקים ו/או שיווק השקעות בהתאם לצרכי הלקוח כפי שהוגדרו, בדיקת חריגות ממדיניות ההשקעה שהוגדרה, וידוא התאמה בין עסקאות, בחינת ליבון ועדכון הצרכים, בחינת זרימת המידע

תחום בארגון

מנהלי תיקים, שיווק