PIL גמול

!תואם רגולציה, מהימן ומהיר

.כל חברה ציבורית וגוף מוסדי כפופים לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)התש”ס 2000     בעת חישוב הגמול יש לוודא כי הסכומים הינם בהתאם לקבוע בתקנות – בהתאם לדרגת החברה, לטווחי המינימום והמקסימום שנקבעו וגם צמודים למדד המחירים לצרכן. ת

היום חישוב זה מבוצע באמצעות אקסל או כלים ידניים אחרים החושפים את הגוף
המפוקח לטעויות, הפרות רגולציה ובזבוז זמן רב! ת

.זה סיפור אחר לחלוטין PIL עם

מבצע חישוב אוטומטי של הגמול הרבעוני PIL גמול

המגיע בהתאם לכל הפרמטרים המותרים ונותן לכם את התוצאה המהימנה, הבטוחה,ת
המדוייקת והמהירה ביותר שניתן לקבל

:כולל PIL גמול

תיעוד מלא של המידע במקום אחד נגיש

שליפת מכתבי פירוט לדירקטורים

חישוב הגמול אוטומטית לפי רישום השתתפות

בדיקת תקינות הסכומים בהתאם לתקנות והמדד

:PIL היתרונות השימוש בגמול

מהיר ונגיד

מהימן ומדויק

תואם רגולציה

?איך מצטרפים

Premium

Standard

Basic

PIL Search
PIL Brief
PIL Checklist
PIL Task
PIL Docs
PIL Board
PIL גמול

!PIL אל תמשיכו לבד- קחו