הצצה לצ'קליסט חברת ביטוח וחברה מנהלת

דין וחשבון שנתי של מבקר פנימי בגוף מוסדי

ההסדרה

מערך הביקורת הפנימית בגוף מוסדי

הסעיף

4 (יא) 5

הסדרות קשורות

שער 5 חלק 1 פרק 7: רואה חשבון מבקר

שער 5 חלק 1 פרק 8: ביקורת פנימית

פעולות

;המלצותיו שלא התקבלו בידי ההנהלה

;סטאטוס תיקון הליקויים עליהם הצביע בדוחות ביקורת שהגיש

.ביצוע הביקורות בפועל, מול התכנון בתוכנית העבודה

חלה על

חברת ביטוח, חברה מנהלת

מהות החובה

המבקר הפנימי יגיש ליו”ר הדירקטוריון וליו”ר ועדת ביקורת, אחת לשנה, דין וחשבון המפרט את כל אלה – ראו פעולות

תחום בארגון

ביקורת פנים

קביעת מדיניות מיקור חוץ בתחומי הליבה (טכנולוגיות מידע)

ההסדרה

ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים

הסעיף

9 (א) 1, 9 (א) 3-4

הסדרות קשורות

-

פעולות

(3 גוף מוסדי יבצע פיקוח ומעקב אחר מערכות הקשרים עם ספקי השירות השונים במיקור-חוץ

4) גוף מוסדי יגדיר בנוהל את הגורמים המוסמכים לאשר החלטה לרכישת שירותים או מערכות ליבה במיקור-חוץ בהתאם לקריטריונים שיוגדרו. על הנוהל לכלול התייחסות למכלול הסוגיות הניהוליות והתפעוליות הנגזרות, לרבות לכל אחד מהנושאים המפורטים להלן

א) להבטיח שהסדרי מיקור-חוץ לא יפגעו ביכולת הגוף המוסדי לעמוד בהתחייבויותיו כלפי לקוחותיו וביכולתו למלא אחר הוראות הדין

ב) להבטיח כי השירות המסופק במיקור-חוץ יספק מענה ראוי לצורכי הגוף המוסדי וככל שניתן לחזות, גם לצרכים הצפויים בעתיד

ג) להבטיח שבידי הגוף המוסדי תיוותר רמה נאותה של שליטה ובקרה ולהבטיח שלא תיפגע יכולתו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - הממונה) לפקח על פעולת הגוף המוסדי המבוצעת באמצעות מיקור-חוץ

ד) להבטיח קיומם של מנגנוני פיקוח אפקטיביים על הפעילות הכלולה במיקור-חוץ ובכלל זאת, קיומם של כלים לזיהוי, למדידה, לניטור ולבקרה של הפעילות האמורה ושל הסיכונים הכרוכים בה

ה) להגדיר את מסגרות הדיווח שעל ספק השירותים לדווח לגורמים השונים בגוף המוסדי

חלה על

חברת ביטוח, חברה מנהלת

מהות החובה

על הדירקטוריון לקבוע מדיניות מקיפה בנושא מיקור-חוץ בתחומי הליבה בגוף המוסדי, לרבות לעניין ניהול הפעילויות והתהליכים המבוצעים במסגרת זו ופיקוח עליהם. הגוף המוסדי יפעל בהתאם למדיניות האמורה ויגבש מסגרת פעולה מוכוונת סיכונים לניהול תהליכי מיקור-חוץ, בין היתר בהתאם לאמור בסעיף 3.9 לחוזר 2006-9-6, הוראה לניהול סיכוני אבטחת מידע של הגופים המוסדיים (להלן – חוזר אבטחת מידע); ראו פירוט בפעולות:

הגוף המוסדי נדרש לעגן את ההוראות האמורות בכל התקשרות שלו עם ספק שירות לקבלת שירותים במיקור-חוץ

תחום בארגון

מערכות מידע

דיווח על חלוקת דיבידנד

ההסדרה

חלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח

הסעיף

3, 1, 2

הסדרות קשורות

הוראות ליישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס II Solvency

פעולות

א. תחזית רווח שנתית לשנתיים העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד

ב. תכנית שירות חוב מעודכנת של חברת הביטוח שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, וכן תכנית שירות חוב מעודכנת של חברת האחזקות המחזיקה בחברת הביטוח שאושרה על ידי דירקטוריון חברת האחזקות

ג. תכנית ניהול הון מעודכנת שאושרה על ידי דירקטוריון חברת הביטוח, הכוללת גם התייחסות נרחבת לעמידה ביעד יחס כושר הפירעון שקבע הדירקטוריון לאורך זמן, ללא התחשבות בתקופת פריסה, וללא תקופת התאמת תרחיש מניות

ד. העתק מפרוטוקול הדיון בדירקטוריון חברת הביטוח שבו אושרה חלוקת הדיבידנד, בצירוף חומר הרקע לדיון

חלה על

חברת ביטוח

מהות החובה

חילקה חברת ביטוח דיבידנד, בהתאם לאמור בסעיפים 1 או 2 לחוזר, תמסור לממונה על שוק ההון, בתוך 20 ימי עסקים ממועד החלוקה, את כל אלה – ראו פעולות

תחום בארגון

מזכירות חברה