חברות החברות באיגוד החברות הציבוריות מקבלות

PIL מנוי למערכת חיפוש הרגולציה של

*!ללא עלות

:יש להשלים את הפרטים הבאים PILלקבלת מנוי ל

מנוי יחיד לשימוש במערכת חיפוש הרגולציה לתחום ניירות ערך כולל עדכוני רגולציה*

החל מיום ההצטרפות ועד ליום 31.05.2023 בתוספת 60 יום התנסות בצ’קליסט תאגיד מדווח

;לבין החברה הציבורית PIL ההתקשרות נעשית ישירות בין 

.איגוד החברות הציבוריות אינו מהווה צד לעסקה.אין לאיגוד ולא תהיה לו כל חבות או אחריות ישירה או עקיפה בקשר עם ההתקשרות, התוכנה או כל מתן שירות נלווה לה

.תהא הצד אליו תפנה החברה הציבורית PIL בכל טענה ו/או דרישה ביחס לתוכנה ו/או כל שירות הנלווה לה