הצצה לצ'קליסט תאגיד מדווח

חידוש מינוי דירקטור חיצוני והארכת כהונתו

ההסדרה

חוק החברות התשנ"ט 1999(תיקון)

הסעיף

(א)245

הסדרות קשורות

ת093- דוח מיידי על מינוי דירקטור(שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטית

ת097- דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנות ניירות ערך(דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל 1970

פעולות

ביצוע בדיקה האם כהונה ראשונה, שנייה או שלישית.כהונה שלישית- הפסקת כהונה

ראו טופס: ת093

מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטי- בהסדרות קשורות

-לגבי ת093

אם מונה הדירקטור שלא על ידי האסיפה הכללית, יש לצרף לדיווח הצהרתו החתומה בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך(דוחו תקופתיים ומידיים) תש"ל 1970- יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת093

ראו טופס: ת097

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה- בהסדרות קשורות

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך(דו"חות תקופתיים ומידיים), תש"ל 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור. דוח מצב יוגש יחד עם דיווח בגין שינויים ביחס לנושאי משרה בכירה, כאמור בסעיף 34(א), (א1), ו-(ב)לתקנות הדוחות (ת094, ת093). במקרה של מינוי או פרישה של נושא משרה בכירה שלא ניתן דיווח לגביו לפי סעיף 34 כאמור, ידווח השינוי בדוח מצבת שיפורסם עם פרסום הדוח העיתי. דוח מצב לא יפורסם עם פרסום הדוח העיתי, במקרה בו לא היו שינויים במצבת נושאי המשרה הבכירה ברבעון לגביו פורסם הדוח העיתי

חלה על

תאגידים

מהות החובה

תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני תהא שלוש שנים, ורשאית החברה, על אף הוראות סעיף 240, למנותו לשתי תקופות נוספות, של שלוש שנים כל אחת. ראו פעולות

הגוף מקבל הדיווח

הדירקטוריון

דוח מיידי על כל עסקה עם בעל שליטה שמהווה אירוע מהותי

ההסדרה

תקנות ניירות ערך(עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001(תיקון)

הסעיף

(ג)2

הסדרות קשורות

ת053- אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

ת131- דיווח על הפקדת דוח מקדמי על עסקה עם בעל שליטה ("דוח תמצית")

ת133- דוח מיידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה

ת136- דיווח מיידי על עסקה חריגה עם בעל שליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

ת460- דוח מיידי על אסיפה

פעולות

-ראו טופס: ת053

אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים-בהסדרות קשורות

-ראו טופס: ת131

דיווח על הפקדת דוח מקדמי על עסקה עם בעל שליטה ("דוח תמצית") -בהסדרות קשורות

-ראו טופס: ת133

דוח מיידי על עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה- בהסדרות קשורות

-ראו טופס: ת133

משמש גם להגשת דוח מתקן או תיקון לדוח. דיווח זה יכלול פרסום מודעה בשני עיתונים ביום פרסום דוח העסקה או ביום העסקים הבא וכן פרסום באתר אינטרנט של החברה. ככל ומדובר באירוע או עניין החורג מעסקי החברה הרגילים, ראו בנוסף גם דוח מיידי על אירוע חריג כאמור בתקנה 36 לתקנות הדוחות(ת053). דיווח פרטי האסיפה יעשה בטופס ת460

-ראו טופס: ת136

דיווח מיידי על עסקה חריגה עם בעל שליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית- בהסדרות קשורות. דיווח יעשה על אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון לעסקה או התקשרות אשר אינן טעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) התש"ס- 2000

-ראו טופס: ת460

דוח מיידי על אסיפה- בהסדרות קשורות

חלה על

תאגידים

מהות החובה

יש להגיש דוח מיידי בהתאם לתקנה 36 תקנת דוחות תקופתיים ומידיים. מועדי הגשת דוח מיידי הינם בהתאם  לתקנה 30 (ב): מועד להגשת דו”ח מיידי-אם לא נקבע אחרת בתקנות אלה-הוא

 

משנודע לתאגיד לראשונה על אירוע לאחר השעה 9:30 ולפני השעה 17:00 ביום מסחר כלשהו-לא יאוחר משעה 9:30 ביום המסחר שלאחרין

 

משנודע לתאגיד לראשונה על אירוע-(א) לאחר השעה 17:00 ביום מסחר כלשהו-לא יאוחר משעה 13:00 ביום המסחר שלאחריו (ב) עד השעה 21:30 ביום מסחר כלשהו-לאיאוחר משעה 13:00 באותו יום מסחר: (ג) ביום שאינו יום מסחר-לא יאוחר משעה 13:00 ביום המסחר הקרוב

הגוף מקבל הדיווח

רשות ניירות ערך