הצצה לצ'קליסט נותן שירותים פיננסיים

קביעה ואישור של אסטרטגיה לניהול אשראי צרכני

ההסדרה

הוראות לניהול אשראי צרכני

הסעיף

96 ,(א)94

חלה על

נותן שירותים פיננסיים

מהות החובה

.דירקטוריון של בעל רישיון יתווה את האסטרטגיה לניהול אשראי צרכני

ת(1) על האסטרטגיה לחול על כל מוצרי האשראי ולהתייחס לעקרונות וליעדים לניהול משא ומתן אשראי צרכני, בהתבסס על מאפיינים שונים ובכללם שוקי יעד, סוגי מוצרים וכד’;ת

ת(2) הדירקטוריון ידון אחת לשנה, לכל הפחות, לאסטרטגיה שהתווה כאמור בפסקה (1), ויאשר את מדיניות האשראי הצרכני של בעל הרישיון שנקבעה על ידי ההנהלה בהתאם להוראות בסעיף 96.ת

;לפי סעיף 96- מדיניות אשראי צרכני
מדיניות אשראי צרכני של בעל רישיון כאמור בסעיף 95(א), תתייחס לכל פעילות שנעשית אגב ניהול האשראי הצרכני של בעל רישיון או מול לווה, ותכלול לכל הפחות התייחסות לנושאים שלהלן:ת

ת(א) העמדת האשראי הצרכני בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 97(א) לחוזר זה;ת

ת(ב) שיווק של אשראי צרכני בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 8(א) לחוזר זה;ת

ת(ג) גביית חובות בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 99(א) לחוזר זה.ת

הגוף מקבל הדיווח

הדירקטוריון

תחום בארגון

מזכירות חברה

אישור תכנית עבודה שנתית לניהול סיכוני הלבנת הון

ההסדרה

ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים

הסעיף

(8)(ב)2

הסדרות קשורות

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רשמים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התשע"ח-2018

חלה על

נותן שירותים פיננסיים

מהות החובה

דירקטוריון נותן שירותים פיננסיים יפקח ויבקר אחר יישום מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון
ומימון טרור, ובכלל זה יאשר את מינוי האחראי למילוי חובות ואת תכנית העבודה השנתית שלו

הגוף מקבל הדיווח

הדירקטוריון

תחום בארגון

אחראי.ת איסור הלבנת הון

זיהוי ואימות פרטים בהעברה אלקטרונית מעל 5,000 ש"ח

ההסדרה

צו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רשמים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התשע"ח-2018

הסעיף

(ח)-(ז) , (ה)-(ג)(א) 7א

הסדרות קשורות

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

פעולות

ג) ביצע נותן השירות כמה העברות אלקטרוניות אל מחוץ לישראל או העברות של מטבע וירטואלי, בעבור אותו מעביר במקבץ אחד, על מקבץ זה לכלול את הפרטים שבסעיף קטן (א) לגבי כל אחת מההעברות שבמקבץ; לעניין סעיף קטן זה, "מקבץ"- כמה העברות בעבור אותו מעביר לנעברים שונים, בבת אחת

ד) לא יבצע נותן שירות פעולה של העברה אלקטרונית בתוך ישראל, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא ישרשום בכל אחד ממסמכי ההעברה את הפרטים של המעביר המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4), כפי שנמסרו

ה) לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים בלא שבדק את שם הנעבר ומספר זהותו, כמפורט בסעיף קטן (ח)

ז) לא יקבל נותן שירות העברה אלקטרונית מחוץ לישראל שנועדה למקבל שירות שהוא מוסד פיננסי, בלא שהעביר למוסד הפיננסי את הפרטים כאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (6), ולעניין פסקה (3), אם קיים; על אף האמור, לא הייתה לנותן השירות אפשרות טכנית להעביר למוסד פיננסי בישראל את הפרטים כאמור, ישמור נותן השירות את הפרטים לתקופה של חמש שנים

חלה על

נותן שירותים פיננסיים

מהות החובה

נותן שירות לא יבצע פעולה באמצעות שירות העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא ישרשום בכל אחד ממסמכי ההעברה את פרטי המעביר שבפסקאות (1) עד (4) להלן, כמפורט בסעיף קטן (ח), ואת הפרטים שבפסקאות (5) ו-(6) להלן, כפי שנמסרו

ת(1) שם המעביר;ת

ת(2) מספר הזהות של המעביר;לא היה בידי נותן השירות מספר זהותו של המעביר- מספר זיהוי אצל נותן השירות או תאריך הלידה או תאריך ההתאגדות, לפי עניין, אם הפרטים האמורים ידועים לו;ת

ת(3) המען של המעביר;ת

ת(4) מספר החשבון של המעביר במוסד הפיננסי שממנו בוצעה ההעברה; לא היה בידי נותן השירות מספר חשבון- מספר זיהוי ייחודי אחר, שיאפשר איתור ויזהוי של ההעברה;ת

ת(5) שם הנעבר;ת

ת(6) מספר החשבון של הנעבר, במוסד הפיננסי שאליו בוצעה ההעברה; לא היה בידי נותן השירות מספר חשבון- מספר זיהוי ייחודי אחר, שיאפשר איתור וזיהוי של ההעברה;ת

ת(7) לעניין פעולה במטבע וירטואלי, ירשמו במסמכי ההעברה גם את כתובת הארנקים של מטבעות וירטואליים המעורבים בפעולה;ת

סעיף קטן 7(ח);ת

נותן השירות ירשום את פרטי הזיהוי לפי סעיף זה לאחר שבדק את פרטי הזיהוי לפי מסמך זיהוי כמפורט בסעיף 4 לצו; לעניין רישום פרט הזיהוי של מספר החשבון שבסעיף קטן (א)(4) ו-(6)- נותן השירות ירשום את מספר החשבון לפי מסמך הכולל את השם ואת מספר החשבון של מקבל השירות

.להוראות נוספות ביחס להעברות אלקטרוניות ראו פעולות

תחום בארגון

אחראי.ת איסור הלבנת הון