Logo 1 pilchhat

אנחנו נהפוך עבורכם את הפיל לזבוב

מלאו את השאלון שלפניכם ואנו נקים עבורכם את תכנית הדיווחים במערכת PIL

בדיוק במידות של התאגיד המדווח שלכם. 

אנחנו נהפוך עבורכם את הפיל לזבוב

מלאו את השאלון שלפניכם ואנו נקים עבורכם את תכנית הדיווחים במערכת PIL בדיוק במידות של התאגיד המדווח שלכם. 

נתחיל עם כמה פרטים טכניים אבל ממש חשובים:
ועכשיו נעבור לפרטים המקצועיים והטכניים אותם נקים במערכת שלכם עבורכם
כתבו את המועד הבא בו יובאו לדיון תוכניות הפעולה (תכנית אסטרטגית, תכנית עבודה, תקציב) של החברה ע"י הדירקטוריון:
כתבו את המועד המתוכנן לדיון בחידוש מדיניות תגמול:
פרטו בטבלה את פרטי עסקאות בעלי העניין ומועד חידושן:
הסר
פרטו בטבלה את עסקאות התגמול עם נושאי משרה/בעלי שליטה וכן את מועד חידושן:
הסר
במידה וכן, פרטו בטבלה:
הסר
עוד קצת וסיימנו...
להלן רשימת דיונים תקופתיים אשר ניתן להקים במערכת. בהתאם לצורך, נא ציינו את תדירות הדיון שנקבעה ואת מועד הדיון הבא:
דירקטוריון:
המועד הבא:
המועד הבא:
המועד הבא:
ועדת ביקורת:
המועד הבא:
המועד הבא:
המועד הבא:
המועד הבא: