PIL המערכת החכמה של

בתחום ניירות ערך לחיפוש רגולציה

אצלנו מחפשים במהירות - וגם מוצאים בקלות

.מציעה לכם מאגר ידע של תחום הרגולציה ובו מערכת חיפוש חכמה בכל הוראות הרגולציה לתחום ניירות ערך PIL

.בנוסף, תוכלו לבחור לקבל עדכוני רגולציה מותאמים אישית ישירות למייל

 

מאגר הידע שלנו מתעדכן יומית וכולל את כל ההסדרות מאתר רשות ניירות הערך כולל חוקים, תקנות, עמדות סגל

.פניות מקדמיות, הליכי אכיפה ועוד

המערכת מתאימה לכל סוגי הגופים המפוקחים: תאגידים מדווחים, מנהלים, יועצים ומשווקי השקעות, קרנות נאמנות

.חיתום, חברי בורסה וזירות סוחר

 

כל הסדרה במערכת החיפוש מוצגת תוך ההקשר המלא שלה – כחלק מציר זמן של ההסדרה כולל כל העדכונים

.שלה, אם היא קשורה לקודקס וגם אם היא מבוטלת

.תוצאות החיפוש מתקבלות תוך שניות בעמוד אחד ומייצרות רמת ודאות גבוהה ביותר

מציעה לכם מאגר ידע של תחום הרגולציה ובו PIL

מערכת חיפוש חכמה בכל הוראות הרגולציה לתחום

.ניירות ערך

בנוסף, תוכלו לבחור לקבל עדכוני רגולציה מותאמים אישית ישירות למייל. מאגר הידע שלנו מתעדכן יומית וכולל את כל ההסדרות מאתר רשות ניירות הערך כולל חוקים, תקנות, עמדות סגל פניות מקדמיות, הליכי אכיפה ועוד. המערכת מתאימה לכל סוגי הגופים המפוקחים: תאגידים מדווחים, מנהלים, יועצים ומשווקי השקעות, קרנות נאמנות חיתום, חברי בורסה וזירות סוחר. כל הסדרה במערכת החיפוש מוצגת תוך ההקשר המלא שלה – כחלק מציר זמן של ההסדרה כולל כל העדכונים שלה, אם היא קשורה לקודקס וגם אם היא מבוטלת. תוצאות החיפוש מתקבלות תוך שניות עמוד

.אחד ומייצרות רמת ודאות גבוהה ביותר

:PIL היתרונות של

הכול כלול

המאגר כולל את כל ההסדרות שבתוקף, ההסדרות הישנות, המבוטלות, הקודקס

על מהדורותיו, התקנות ופרסומים אחרים

על הרשות

חיפוש מורפולוגי חכם

חיפוש בכותרות וגם בתוך מסמכי

ההסדרה באמצעות מנוע מורפולוגי

 

חיפוש בכל המאגר או רק

במחלקה הרלוונטית

אפשר לחפש במאגר כולו או לבחור את

סוג הגוף המפוקח לפני החיפוש

חיפוש מונחים חלופיים

מילון מונחים מקצועי מוטמע מאפשר

למחפשים הרחבת תוצאות החיפוש על ידי

חיפוש ביטויים חליפיים

בחירת צורת חיפוש

בחירה בין חיפוש מורפולוגי חכם המרחיב

את תוצאות החיפוש ומקטין את הסיכון

לטעויות, לבין חיפוש מדויק

המאפשר מיקוד מהיר במה שמחפשים

חיבור בין גרסאות ההסדרות

קישור בין כל הגרסאות של אותה הסדרה

לפי סדר כרונולוגי להתמצאות נוחה, קישור

בין ההסדרות מבוטלות לבין

הסדרות שמחליפות אותן ולהיפך

פורסמו ב-90 הימים האחרונים

תצוגת הסדרות שפורסמו ב-90 יום

האחרונים לפי סדר כרונולוגי

זמינות מסמכים

אפשר לצפות, להדפיס או

להוריד כל מסמך

סינון ומיון פשוטים ומהירים

-אפשרויות סינון מתקדמות תוך שניות

סיווג, סוג הסדרה, חלה על, נושא ותאריך

פרסום

PIL אתם מוזמנים להכיר גם את הפתרונות הייעודיים של 

צרו קשר