PIL TASK

ניהול הציות על גבי דאטה הרגולציה

?מנהלים את משימות הציות שלכם על גבי יומן

 

?גם לכם יש מאות משימות ציות בשנה ואתם מתקשים לעקוב

 

?קיבלתם תזכורת ביומן למשימת ציות ואתם לא זוכרים לאיזו הסדרה היא קשורה

 

?קיבלתם תזכורת למשימת ציות להסדרה שכבר בוטלה

?מנהלים את משימות הציות שלכם על גבי יומן

 

גם לכם יש מאות משימות ציות בשנה ואתם מתקשים

?לעקוב

 

קיבלתם תזכורת ביומן למשימת ציות ואתם לא זוכרים

?לאיזו הסדרה היא קשורה

 

?קיבלתם תזכורת למשימת ציות להסדרה שכבר בוטלה

!עם פיל תהפכו את הציות מנטל לנכס, תפחיתו את הסיכונים ותחסכו זמן וכסף

:PIL היתרונות של

מעניק ערך לשותפים לציות בארגון

ולכן מגביר את שיתוף הפעולה

הנגשת המשימות יחד עם רגולציה

הרלוונטית ועם צ’קליסט עדכני

ממשק חדשני וידידותי ששם את

המשתמשים במרכז

חיפוש חכם במסמכי הרגולציה ובכל

מסמכי הלקוח המצויים בפלטפורמה

ניהול הידע של הלקוח במשותף עם

שותפי הציות על גבי הפלטפורמה

תיעוד מלא של כל פעילויות הבקרה

של הלקוח על גבי הפלטפורמה

תיעוד יישום הלקוח בצמוד להסדרה

בהתאמה כרונולוגית מלאה

עושה לכם סדר ברגולציה PIL

ניהול הציות מורכב ממאות או אלפי משימות שנתיות, אלפי מסמכים מצטברים ולכל אלו שותפים גורמים

.רבים בארגון

 

  .משמשת מרכז ידע עבור כל הגורמים בארגון PIL הפלטפורמה של

PIL כל גורם אשר מחויב לדווח על משימות הציות, יקבל את המשימות שלו יחד עם הצ’קליסט של

אשר מנגיש בבהירות מהי החובה וביחד עם ההסדרה הרלוונטית, וזאת עם הדיווחים הקודמים שדווחו

.בנושא זה והמשימות הקודמות

 

.כל זאת מונגש בממשק ידידותי, אינטואיטיבי שאינו מחייב בהדרכה ומאפשר לכל אחד ואחת להתמצא עצמאית

ניהול הציות מורכב ממאות או אלפי משימות שנתיות, אלפי מסמכים מצטברים ולכל אלו שותפים

.גורמים רבים בארגון

 

משתמשת מרכז ידע עבור כל PIL הפלטפורמה של

.הגורמים בארגון

,כל גורם אשר מחויב לדווח על משימות הציות

PIL יקבל את המשימות שלו יחד עם הצ’קליסט של

אשר מנגיש בבהירות מהי החובה וביחד עם ההסדרה הרלוונטית, וזאת עם הדיווחים הקודמים שדווחו בנושא

.זה והמשימות הקודמות

 

כל זאת מונגש בממשק ידידותי, אינטואיטיבי שאינו

מחייב בהדרכה ומאפשר לכל אחד ואחת להתמצא

.עצמאית

:המודול כולל

קביעת רוטינה קבועה צ’קליסט המפעילה משימות אוטומטיות במערכת

PIL המשימות מצויות באינטגרציה מלאה לצ’קליסט או להסדרה ומוצגות ביחד עם המידע הגנרי של

המשימות מצויות באינטגרציה מלאה לצ’קליסט או להסדרה ומוצגות ביחד

PIL עם המידע הגנרי של

פתיחת משימות לגורמים בארגון מאפשרת להם לקבל את המשימה עם ההסדרה הרלוונטית והדיווחים הקודמים

הגדרת תזכורות לביצוע, חיווי חריגה בלוחות זמנים

שמירת מסמכים של החברה בהקשר למשימה או לצ’קליסט או להסדרה

חיפוש חכם במסמכי החברה ואיתור מהיר של המסמכים שלכם

PIL עוד מוצרים של

צרו קשר