תנאי שימוש

פיל מרקטפלייס בע”מ, ח.פ. 516068459 מרח’ עמיר 30 הרצליה (להלן:”החברה”) מציעה את מערכת החיפוש החכמה של PIL לחיפוש רגולציה (להלן:”מערכת חיפוש הרגולציה”) ומערכת הדרכות מקוונות בתחום ענף הביטוח (להלן:”מערכת הלומדות והקורסים”) בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (מערכת חיפוש הרגולציה ומערכת הלומדות יכונו יחד להלן:”השירותים” או “המערכות”).החברה מברכת אותך על שמצאת עניין בשירותיה היחודיים ובאתר האינטרנט של החברה (להלן:”האתר”).

א. חלק כללי

הסכמה לתנאי שימוש

אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש.

בעצם הכניסה והשימוש באתר, במערכות ו/או בשירותים, הינך מצהיר/ה ומתחיב/ת כי קראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים להלן וכי הינך מסכימ/ה לכלל התנאים המפורטים בהם (להלן: ״תנאי השימוש״). מובהר כי אם אינך מסכימ/ה לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויב/ת, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים הניתנים באופן כלשהו באתר זה.

 

.1

זמינות האתר והשירותים

זמינות האתר, התוכן והשירותים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתה של החברה, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או או צדדים שלישיים אחרים. בכלל זה, מערכות שונות יכולות להיות משותקות, מעת לעת, לצרכי תחזוקה ו/או כתוצאה מכוח עליון. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם כתוצאה משיבוש או תקלה כתוצאה מכשלי תקשורת
החברה מספקת שירותי תמיכה ותחזוקה לשירותים, אשר ינתנו בתוך זמן סביר, בנסיבות העניין, לאחר קבלת הודעה בכתב של הלקוח בדבר תקלה, ובכפוף להסכמים של החברה עם ספקי שירותים, חומרה ותוכנה.
מובהר כי על אף מאמציה, אין ביכולתה של החברה למנוע באופן מוחלט את חדירתן ו/או פעולתן של תוכנות מזיקות ו/או וירוסים ו/או ״סוסים טרויאניים״ ו/או באגים או כל קודי מחשב או קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, להתחקות אחר תעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של החברה, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לחברה, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים או הניתנים ע״י החברה.

 

.2

פרטיות

לצורך תחזוקה וניהול יעיל של השירותים, החברה אוספת מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר או המבוקש פחות; איתור ליקויים טכניים ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה נעשה בעזרת “עוגיות“(cookies) וכן באמצעי איסוף שוטפים נוספים.

עוגיות” הינן פיסות מידע שמגיעות משרת האינטרנט, ונכתבות בדפדפן. הן משמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת, ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים. מנגנון ה”עוגיות” ניתן לשליטה מתוך הדפדפן, והמשתמש/ת אינו/ה נדרש/ת לספק מידע כלשהו כדי להכנס לאתר ולגלוש בו. המשתמש/ת יכול/ה בכל עת לבטל את השימוש ב”עוגיות”, ולשלוט בזרימת המידע ב”עוגיות”. במידע הנאסף במהלך הפעלת האתר לא נעשה שימוש כדי לאתר את זהות המשתמשים/ות, ו/או לכל שימוש אחר הפוגע בצנעת הפרט.

 

.3

אחריות

השירותים מוצעים למשתמשים “כמות שהם” (“As Is”). החברה לא תשא באחריות להתאמת השירותים לצורכי המשתמש. כמו כן, החברה לא תשא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירותים. החברה לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירותים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירותים. החברה לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות. לעניין סעיף זה, “החברה” משמעה, לרבות מנהליה, עובדיה ונציגיה. מובהר ומוסכם בזה כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה אחריותה של החברה כלפי לקוח בגין השירותים שניתנו לו, לא תעלה על סך התשלומים ששילם אותו הלקוח לחברה עבור השירותים.

.4

שינוי הוראות תנאי שימוש

החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש בשירותים ובאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין. התנאים העדכניים של האתר יחולו ויחייבו את המשתמשים, החל ממועד פרסומם באתר.

.5

חסימת גישה למערכות

בכפוף לכל דין, החברה תהא רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר, לתוכן ו/או לשירותים, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע.

.6

עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. אדם שעיין במידע המוחזק עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל גב’ מורלי דורי באמצעות דואר אלקטרוני: service@globalpil.com או בדואר רגיל אל כתובת החברה: ת.ד. 123 הרצליה 4610101.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, את/ה זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

.7

תניית שיפוט

הדין החל על השירותים ועל כל עניין הקשור בהם (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לשירות ו/או לשימוש בשירות, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לשירות ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל בית משפט אחר).

.8

פניות לחברה

בכל שאלה אודות השירות, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות החברה, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת-  .service@globalpil.com

.9

אספקת השירותים

בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה ולתשלום דמי המנוי ו/או דמי רכישת לומדות או קורסים, החברה תעמיד את המערכות לשימושם של המשתמשים בהתאם למפורט להלן.

.10

ב. מערכת הרגולציה

האמור בחלק זה יחול על השימוש במערכת חיפוש הרגולציה, וזאת בנוסף לכל הוראות החלק הכללי ומבלי לגרוע מהוראותיו.

שימוש אישי הכרוך ברישום

השימוש במערכת חיפוש הרגולציה הינו אישי בלבד וכפוף לרישום ולהתקשרות במנוי תקופתי. כתנאי לשימוש במערכת חיפוש הרגולציה, ת/יידרש המשתמש/ת למסור פרטים אישיים באזור האישי, שם ניתן גם ולבחור רשימת דיוור ועדכונים, על פי בחירתו/ה של המשתמש/ת. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא לאפשר לצדדים שלישיים לעשות כל שימוש במערכת חיפוש הרגולציה תוך שימוש בהרשאה שלו עצמו, או בכלל.

 

.11

מנוי תקופתי

במערכת חיפוש הרגולציה ניתן לרכוש מנוי תקופתי למשך תקופה של 12 חודשים (להלן:”מנוי שנתי”), בהתאם למפורט באתר החברה. המנוי השנתי יתחיל עם השלמת הרישום למערכת ע”י החברה ומסירת הודעה על כך בדוא”ל למשתמש ויסתיים בתוך 365 ימים מהמועד שבו נרשם המשתמש/ת לשירות. מבלי לגרוע מהאמור, בכפוף לרישום, משתמש אחד יהיה רשאי להיכנס למערכת חיפוש הרגולציה, לצרכי התנסות, ללא תשלום (להלן:”שימוש לצרכי התנסות”). עוד מובהר כי כניסת משתמש/ת למערכת חיפוש הרגולציה תוך שימוש במספר אמצעי זיהוי חלופיים אסורה בהחלט והחברה תהיה רשאית לגבות ממשתמש/ת שיכנסו למערכת חיפוש הרגולציה תוך שימוש במספר אמצעי זיהוי חלופיים, תשלום עבור השימוש והוצאות גביה.

דמי המנוי ישולמו בהעברה בנקאית ו/או בכרטיס אשראי. מובהר כי במקרה שהחברה תאפשר תשלום עבור המנוי השנתי במספר תשלומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, המשך השימוש במערכת חיפוש הרגולציה כפוף לפירעונם של כלל התשלומים, במלואם ובמועדם.

ניתן לבטל את המנוי השנתי תוך מסירת הודעה מוקדמת בת 30 יום בכתב להנהלת החברה. בשים לב לכך שניתנת הנחה בגין רכישת מנוי שנתי, הרי שבמקרה של ביטול המנוי השנתי בהתאם להוראות הסכם זה, יהא המשתמש זכאי להחזר יחסי, כדלקמןמסך כל התמורה ששילם המשתמש לחברה עבור המנוי השנתי, תנכה החברה מהמחיר המלא של המנוי השנתי את המחיר היחסי בגין מספר החודשים שבהם עמדו השירותים לרשות המשתמש, והיתרה תוחזר למשתמש
רשאי לרכוש מוצרים באתר האינטרנט כל אדם, שהינו מעל גיל 18 שנים ובעל כשרות משפטית, אשר בבעלותו/ הוא מחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן: “כרטיס אשראי”).

 

.12

קניין רוחני במערכת חיפוש הרגולציה של פיל

בהתאם לדיני זכויות היוצרים, זכויות היוצרים במערכת חיפוש הרגולציה של PIL, שייכות לחברה.

השירות כולל מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה עשוי לכלול זכויות יוצרים, שמות מדגם, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, צילומים וכיוצא באלה.

המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בו כדי לפגוע בזכויות אלה ובכלל זה, להעתיקו, לשכפלו, להפיצו, להעבירו, לפרסמו, לשדרו, לשנותו, לשפרו, ליצור ממנו יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

זכויות היוצרים לצילומים המופיעים במערכת חיפוש הרגולציה שמורות לחברה או לצלמים. לא ניתן לבצע בצילומים שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות.

יובהר כי תוצרי החיפוש שייכים למדינת ישראל והמשתמש/ת רשאי/ת לעשות שימוש הוגן בתוצרי החיפוש, לפי הכללים הקבועים בדין. בכלל זה, המצטט קטעים מתוצרי החיפוש חייב לצטט את המקור לציטוט ואין לעשות כל שינוי או סילוף או כל פעולה אחרת שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוצרי החיפוש, שיש בהם משום הפחתת ערך ביחס אליו.

.13

עדכונים ופרסומים רשמיים של מדינת ישראל

בכוונת החברה לפרסם ולעדכן הוראות, כללים ו/או חיקוקים חדשים בהקדם האפשרי בסמוך למועד פרסומם. במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון. בעניין פרסומים בתחום החקיקה המופיעים בתוצאות החיפוש- על-פי דין הנוסח המחייב של דברי החיקוק הינו הנוסח המתפרסם ברשומות בלבד.

.14

ג. מערכת הלומדות והקורסים

האמור בחלק זה יחול על השימוש במערכת הלומדות והקורסים, וזאת בנוסף לכל הוראות החלק הכללי ומבלי לגרוע מהוראותיו.

חבילת לומדות וקורסים

במערכת הלומדות והקורסים ניתן לרכוש חבילות תכנים בנושאים שונים, על פי בחירה, הכוללות מספר מוגדר של כניסות ללומדות וקורסים, המיועדות לשימוש הלקוח/ה ומשתמשים מטעמו בלבד.

 

.15

שימוש אישי הכרוך ברישום

השימוש במערכת הלומדות והקורסים על ידי המשתמש הינו אישי בלבד וכפוף לרישום ומסירת פרטים אישיים של המשתמש/ת. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא לאפשר לצדדים שלישיים לעשות כל שימוש במערכת הלומדות והקורסים.

 

.16

קניין רוחני במערכת בלומדות והקורסים

בהתאם לדיני זכויות היוצרים, זכויות היוצרים במערכת הלומדות והקורסים, שייכות לחברה.

מערכת הלומדות והקורסים כוללת מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה עשויה לכלול זכויות יוצרים, שמות מדגם, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, צילומים וכיוצא באלה.

המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בו כדי לפגוע בזכויות אלה ובכלל זה, להעתיקו, לשכפלו, להפיצו, להעבירו, לפרסמו, לשדרו, לשנותו, לשפרו, ליצור ממנו יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו, לרבות אך לא רק, לעניין מבנה השיעורים בלומדות והקורסים, סדר הלמידה, נושאי הלימוד, שיטות הלימוד, מתודות ההמחשה והתרגול וכיוצ”ב.

זכויות היוצרים לצילומים המופיעים במערכת הלומדות והקורסים שמורות לחברה או לצלמים. לא ניתן לבצע בצילומים שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות

.17