תנאי שימוש

פיל מרקטפלייס בע”מ, ח.פ. 516068459 מרח’ המקובלים 5 הרצליה (להלן: “החברה”) מציעה את מערכת החיפוש וניהול הרגולציה של PIL (להלן:”מערכת פיל”) בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. החברה מברכת אותך על שמצאת עניין במערכת פיל ובאתר האינטרנט של החברה (להלן: “האתר” ויחד עם מערכת פיל “השירותים”) .

חלק כללי

הסכמה לתנאי שימוש

אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש.

בעצם הכניסה והשימוש בשירותים המוצעים על ידי החברה, הינך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים להלן וכי הינך מסכימ/ה לכלל התנאים המפורטים בהם (להלן: ״תנאי השימוש״). מובהר כי אם אינך מסכימ/ה לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחוייב/ת, באופן מיידי, להימנע מכניסה ו/או התחברות ו/או שימוש בשירותים.

1. זמינות השירותים

זמינות האתר ומערכת פיל תלויה בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתה של החברה, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או צדדים שלישיים אחרים. בכלל זה, מערכות שונות יכולות להיות משותקות, מעת לעת, לצרכי תחזוקה, עדכון גרסא ו/או כתוצאה מכוח עליון. החברה לא תהא אחראית לכל נזק או הפסד, ישיר או עקיף שנגרם כתוצאה משיבוש או תקלה בשירותים ו/או בגישה אליהם.

החברה מספקת, בעצמה ו/או באמצעות ספקי שירותים (חומרה ותוכנה), שירותי תמיכה ותחזוקה למערכת פיל, אשר ינתנו בתוך זמן סביר, בנסיבות העניין, לאחר קבלת הודעה בכתב של הלקוח בדבר תקלה, ובכפוף להסכמים של החברה עם ספקי השירותים להלן.

מובהר כי על אף מאמציה, אין ביכולתה של החברה למנוע באופן מוחלט את חדירתן ו/או פעולתן של תוכנות מזיקות ו/או וירוסים ו/או ״סוסים טרויאניים״ ו/או באגים או כל קודי מחשב או קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, להתחקות אחר תעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של החברה, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לחברה, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות השירותים..

2. מידע אישי ופרטיות

החברה אוספת ומעבדת מידע כמפורט במדיניות הפרטיות להלן.

3. אחריות

השירותים מוצעים למשתמשים “כמות שהם” (“As is”). החברה  לא תשא באחריות להתאמת השירותים לצורכי המשתמש. יובהר כי החברה לא תשא באחריות לטעויות ו/או ליקויים בחומר המוצג בשירותים. החברה לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירותים על ידי עובדי החברה, המשתמש או על ידי כל צד ג’. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירותים. החברה לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירותים. לעניין סעיף זה, “החברה” משמעה, לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה. שימוש בשירותים אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או אחר (לפי העניין). מובהר ומוסכם בזה כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה אחריותה של החברה כלפי לקוח לנזק ישיר בלבד בגין השירותים שניתנו לו, לא תעלה על סך התשלומים ששילם אותו הלקוח לחברה עבור השירותים ב-6 החודשים שקדמו לקרות האירוע.

4. שינוי הוראות תנאי שימוש

החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש בשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין. התנאים העדכניים יחולו ויחייבו את המשתמשים, החל ממועד פרסומם באתר ו/או במערכת פיל, לפי העניין.

5. חסימת גישה למערכות

בכפוף לכל דין, החברה תהא רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לשירותים, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש ו/או את הוראות הדין ו/או משיקולים הקשורים באבטחת מידע ובמדיניות הפרטיות של החברה.

6. קישורים

החברה אינה אחראית על האתרים אליהם ניתן למצוא קישור בשירותים ולאמיתות המידע המופיע בהם. הקישורים מופיעים לנוחיות המשתמש/ת בלבד.

7. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השירותים ועל כל עניין הקשור בהם (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לשירותים ו/או לשימוש בשירותים, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לשירותים, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל בית משפט אחר).

8. פניות לחברה

בכל שאלה אודות השירותים, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות החברה, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת-  .service@globalpil.com

8. פניות לחברה

בכל שאלה אודות השירותים, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות החברה, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת-  .service@globalpil.com

מערכת פיל

האמור בחלק זה יחול על השימוש במערכת פיל, וזאת בנוסף לכל הוראות החלק הכללי ומבלי לגרוע מהוראותיו.

9. אספקת המערכת

בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה ולתשלום דמי המנוי עבור שימוש במערכת פיל (להלן: “דמי המנוי”), החברה תעמיד את מערכת פיל לשימושם של המשתמשים בהתאם למפורט להלן. יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להתאים ו/או לשדרג בכל עת את מערכת פיל, ללא הודעה מוקדמת. החברה אינה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה משינוי ו/או עדכון גרסא במערכת פיל.

10. שימוש אישי הכרוך ברישום

השימוש במערכת פיל הינו אישי בלבד וכפוף לרישום ולהתקשרות במנוי תקופתי. כתנאי לשימוש במערכת פיל, ת/יידרש המשתמש/ת למסור פרטים אישיים באזור האישי, שם יכול/ה המשתמש/ת לבחור רשימת דיוור ועדכונים, על פי בחירתו/ה. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא לאפשר לצדדים שלישיים לעשות כל שימוש במערכת פיל תוך שימוש בהרשאה שלו עצמו, או בכלל. יובהר כי השימוש במערכת פיל מוגבל לניהול הציות וייעוץ משפטי ו/או רגולטורי – אין להשתמש במערכת פיל למטרות אחרות כגון יצירת מאגרי מידע על בסיס הנתונים במערכת וכיו”ב.

11. מנוי תקופתי

במערכת פיל ניתן לרכוש מנוי תקופתי למשך תקופה של 12 חודשים (להלן: “מנוי שנתי”), בהתאם למפורט באתר. המנוי השנתי יתחיל עם השלמת הרישום למערכת ע”י החברה ומסירת הודעה על כך בדוא”ל למשתמש/ת ויסתיים בתוך 365 ימים מהמועד שבו נרשם המשתמש/ת לשירות. עוד מובהר כי כניסת משתמש/ת למערכת פיל תוך שימוש במספר אמצעי זיהוי חלופיים אסורה בהחלט והחברה תהיה רשאית לגבות ממשתמש/ת שיכנסו למערכת חיפוש הרגולציה תוך שימוש במספר אמצעי זיהוי חלופיים, תשלום עבור השימוש והוצאות גביה.

דמי המנוי ישולמו בהעברה בנקאית ו/או בכרטיס אשראי. מובהר כי במקרה שהחברה תאפשר תשלום עבור המנוי השנתי במספר תשלומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, המשך השימוש במערכת פיל כפוף לפירעונם של כלל התשלומים, במלואם ובמועדם.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים ובעל כשרות משפטית, אשר בבעלותו/הוא מחזיק כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל רשאי לרכוש את מערכת פיל.

12. קניין רוחני במערכת פיל

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים שייכים לחברה.

השירותים כוללים מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה עשויים לכלול זכויות יוצרים, שמות מדגם, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, צילומים וכיוצא באלה.

המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בו כדי לפגוע בזכויות אלה ובכלל זה, להעתיקו, לשכפלו, להפיצו, להעבירו, לפרסמו, לשדרו, לשנותו, לשפרו, ליצור ממנו יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

זכויות היוצרים לצילומים המופיעים במערכת פיל שמורות לחברה או לצלמים. לא ניתן לבצע בצילומים שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות.

יובהר כי תוצרי החיפוש שייכים למדינת ישראל והמשתמש/ת רשאי/ת לעשות שימוש אישי הוגן בתוצרי החיפוש, לפי הכללים הקבועים בדין. בכלל זה, המצטט קטעים מתוצרי החיפוש חייב לצטט את המקור לציטוט ואין לעשות כל שינוי או סילוף או כל פעולה אחרת שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוצרי החיפוש, שיש בהם משום הפחתת ערך ביחס אליו.

13. עדכונים ופרסומים רשמיים של מדינת ישראל

בכוונת החברה לפרסם ולעדכן הוראות, כללים ו/או חיקוקים חדשים בהקדם האפשרי בסמוך למועד פרסומם (להלן: “הסדרות“). במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירותים לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון. בעניין פרסומים בתחום החקיקה המופיעים בתוצאות החיפוש, על-פי דין הנוסח המחייב של דברי החיקוק הינו הנוסח המתפרסם ברשומות בלבד. יובהר כי החברה אינה מתחייבת כי הנוסחים המדוייקים ו/או המעודכנים של ההסדרות יופיעו במערכת פיל וכי אינה אחראית לשום טעות או שגיאה המופיעה במערכת פיל.